دیدگاه های شهید مزاری درمورد نظام فدرالی:محمد عوض نبی زاده

دیدگاه های شهید مزاری درمورد نظام فدرالی:محمد عوض نبی زاده

6 March 2011


دیدگاه های شهید مزاری درمورد نظام فدرالی:محمد عوض نبی زاده

خیـــزش ھـــزاره ھـــا در انتخـــابات پارلمـــانی افغـــانســـتان و ھـــزاره فـــوبیا: داکتر هارون امیرزاده

خیـــزش ھـــزاره ھـــا در انتخـــابات پارلمـــانی افغـــانســـتان و ھـــزاره فـــوبیا: داکتر هارون امیرزاده

22 February 2011


خیـــزش ھـــزاره ھـــا در انتخـــابات پارلمـــانی افغـــانســـتان و ھـــزاره فـــوبیا: داکتر هارون امیرزاده

تراژیدی افشارداغ خون آ لود بر پیشانی تاریخ افغانستان : محمدعوض نبی زاده

تراژیدی افشارداغ خون آ لود بر پیشانی تاریخ افغانستان : محمدعوض نبی زاده

15 February 2011


تراژیدی افشارداغ خون آ لود بر پیشانی تاریخ افغانستان : محمدعوض نبی زاده

تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

11 February 2011


تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

جنگ افشار:-  جنرال سید عبدالقدوس سید

جنگ افشار:- جنرال سید عبدالقدوس سید

9 February 2011


جنگ افشار:- جنرال سید عبدالقدوس سید

چالش های جدید پناهندگی  ( محمد رفیق رجاء)

چالش های جدید پناهندگی ( محمد رفیق رجاء)

1 January 2011


چالش های جدید پناهندگی

دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

29 November 2010


در سالهای اخير نتايج موفقيت دموکراسي و ارزشهای انساني چون حقوق بشر، قانونيت، عدالت، برابری،

تبعیض وتعصب قومگرایانه درانتخابات پارلمانی افغانستان : محمد عوض نبی زاده

تبعیض وتعصب قومگرایانه درانتخابات پارلمانی افغانستان : محمد عوض نبی زاده

28 November 2010


تبعیض وتعصب قومگرایانه درانتخابات پارلمانی افغانستان

بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند؟ – نبی قانع زاده

بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند؟ – نبی قانع زاده

25 November 2010


بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند

نسل دوم رهبران القاعده

نسل دوم رهبران القاعده

22 November 2010


نسل دوم رهبران القاعده