معامله با پاکستان به نفع کیست؟ : محمد عوض نبی زاده

معامله با پاکستان به نفع کیست؟ : محمد عوض نبی زاده

8 May 2011


معامله با پاکستان به نفع کیست؟ : محمد عوض نبی زاده

امریکا خواهان تغییر حکومت درکابل است :-  رزاق مامون

امریکا خواهان تغییر حکومت درکابل است :- رزاق مامون

1 May 2011


امریکا خواهان تغییر حکومت درکابل است :- رزاق مامون

در اروپا «افکار عمومي اعتقادي به جنگ افغانستان ندارد»: نوشته Philippe Leymarie

در اروپا «افکار عمومي اعتقادي به جنگ افغانستان ندارد»: نوشته Philippe Leymarie

10 April 2011


در اروپا «افکار عمومي اعتقادي به جنگ افغانستان ندارد»: نوشته Philippe Leymarie

اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری درافغانستان : محمد عوض نبی زاده

اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری درافغانستان : محمد عوض نبی زاده

10 April 2011


اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری درافغانستان : محمد عوض نبی زاده

دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی ( محمد رفیق رجاء)

دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی ( محمد رفیق رجاء)

31 March 2011


دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی

شصتمین سالیاد شهادت فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد! از محمد عوض نبی زاده

شصتمین سالیاد شهادت فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد! از محمد عوض نبی زاده

28 March 2011


شصتمین سالیاد شهادت فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد! از محمد عوض نبی زاده

تقابل«حقوق بشر» و«امنیت داخلی»  محمد رفیق رجاء

تقابل«حقوق بشر» و«امنیت داخلی» محمد رفیق رجاء

26 March 2011


تقابل«حقوق بشر» و«امنیت داخلی»

لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت: محمد عوض نبی زاده

لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت: محمد عوض نبی زاده

14 March 2011


لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت

عدالت اجتماعی در مکتب شهید مزاری : ذاکرحسین دانش

عدالت اجتماعی در مکتب شهید مزاری : ذاکرحسین دانش

13 March 2011


عدالت اجتماعی در مکتب شهید مزاری

مزاری وحقوق زن در افغانستان : مهناز حیدری

مزاری وحقوق زن در افغانستان : مهناز حیدری

7 March 2011


مزاری وحقوق زن در افغانستان