کوچیها، وسیلهء فشار سیاسی دولتها برمردم کشور: –  محمد عوض نبی زا ده

کوچیها، وسیلهء فشار سیاسی دولتها برمردم کشور: – محمد عوض نبی زا ده

18 April 2010


کوچیها، وسیلهء فشار سیاسی دولتها برمردم کشور: – محمد عوض نبی زا ده

شهید مزاری مبتکروسمبول کثرت گرائی درافغانستان :از محمدعوض نبی زاده

شهید مزاری مبتکروسمبول کثرت گرائی درافغانستان :از محمدعوض نبی زاده

11 March 2010


شهید مزاری مبتکروسمبول کثرت گرائی درافغانستان

آینده مسلمانان در قرن21 چه خواهد بود؟  :  ماهاتیر محمد

آینده مسلمانان در قرن21 چه خواهد بود؟ : ماهاتیر محمد

9 February 2010


آینده مسلمانان در قرن21 چه خواهد بود؟ : ماهاتیر محمد

خودباوری : از نبی قانع زاده

خودباوری : از نبی قانع زاده

7 February 2010


خودباوری

معامله و سازش با طالبان یا ارتکاب جنایت همکاری با جنایتکاران

معامله و سازش با طالبان یا ارتکاب جنایت همکاری با جنایتکاران

3 February 2010


معامله و سازش با طالبان یا ارتکاب جنایت همکاری با جنایتکاران

زنگ خطررد صلاحیت شدنها درپارلمان – از: نبی قانع زاده

زنگ خطررد صلاحیت شدنها درپارلمان – از: نبی قانع زاده

19 January 2010


زنگ خطررد صلاحیت شدنها درپارلمان

جنجال برسرتابعیت دوگانه درپارلمان افغانستان ! – از: نبی قانع زاده

جنجال برسرتابعیت دوگانه درپارلمان افغانستان ! – از: نبی قانع زاده

13 December 2009


جنجال برسرتابعیت دوگانه درپارلمان افغانستان

سياست و فعاليتهای اتحاديه اروپا در افغانستان از ديد شخصيتهای افغان در اروپا – از : حامد شفایی

سياست و فعاليتهای اتحاديه اروپا در افغانستان از ديد شخصيتهای افغان در اروپا – از : حامد شفایی

23 November 2009


سياست و فعاليتهای اتحاديه اروپا در افغانستان از ديد شخصيتهای افغان در اروپا

ا فغانستان در دور دوم – ا نتخابات از جنس گزار یا گذار!؟  – از: حفیظ ا لله خرمی خرم

ا فغانستان در دور دوم – ا نتخابات از جنس گزار یا گذار!؟ – از: حفیظ ا لله خرمی خرم

31 October 2009


ا فغانستان در دور دوم – ا نتخابات از جنس گزار یا گذار!؟ –

ملاک رای درانتخابات ریاست جمهوری چه بود؟ :از نبی قانع زاده

ملاک رای درانتخابات ریاست جمهوری چه بود؟ :از نبی قانع زاده

11 September 2009


ملاک رای درانتخابات ریاست جمهوری چه بود