خط دیورندعامل اصلی بحران افغانستان : – محمد عوض نبی زاده

خط دیورندعامل اصلی بحران افغانستان : – محمد عوض نبی زاده

12 June 2011


خط دیورندعامل اصلی بحران افغانستان

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

30 May 2011


تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان

معامله با پاکستان به نفع کیست؟ : محمد عوض نبی زاده

معامله با پاکستان به نفع کیست؟ : محمد عوض نبی زاده

8 May 2011


معامله با پاکستان به نفع کیست؟ : محمد عوض نبی زاده

امریکا خواهان تغییر حکومت درکابل است :-  رزاق مامون

امریکا خواهان تغییر حکومت درکابل است :- رزاق مامون

1 May 2011


امریکا خواهان تغییر حکومت درکابل است :- رزاق مامون

در اروپا «افکار عمومي اعتقادي به جنگ افغانستان ندارد»: نوشته Philippe Leymarie

در اروپا «افکار عمومي اعتقادي به جنگ افغانستان ندارد»: نوشته Philippe Leymarie

10 April 2011


در اروپا «افکار عمومي اعتقادي به جنگ افغانستان ندارد»: نوشته Philippe Leymarie

اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری درافغانستان : محمد عوض نبی زاده

اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری درافغانستان : محمد عوض نبی زاده

10 April 2011


اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری درافغانستان : محمد عوض نبی زاده

دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی ( محمد رفیق رجاء)

دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی ( محمد رفیق رجاء)

31 March 2011


دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی

شصتمین سالیاد شهادت فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد! از محمد عوض نبی زاده

شصتمین سالیاد شهادت فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد! از محمد عوض نبی زاده

28 March 2011


شصتمین سالیاد شهادت فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد! از محمد عوض نبی زاده

تقابل«حقوق بشر» و«امنیت داخلی»  محمد رفیق رجاء

تقابل«حقوق بشر» و«امنیت داخلی» محمد رفیق رجاء

26 March 2011


تقابل«حقوق بشر» و«امنیت داخلی»

لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت: محمد عوض نبی زاده

لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت: محمد عوض نبی زاده

14 March 2011


لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت