بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

25 January 2022


بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

شکست رسمیت دادن طا لبان دراسلو

شکست رسمیت دادن طا لبان دراسلو

25 January 2022


شکست رسمیت دادن طا لبان دراسلو

متن مطالبات و دادخواهی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان که توسط هدا خموش ارایه شد-1

متن مطالبات و دادخواهی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان که توسط هدا خموش ارایه شد-1

25 January 2022


متن مطالبات و دادخواهی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان که توسط هدا خموش ارایه شد-

روایتی از زندگی هدا خموش در گفتگو با هفته نامه نیم رخ

روایتی از زندگی هدا خموش در گفتگو با هفته نامه نیم رخ

25 January 2022


روایتی از زندگی هدا خموش در گفتگو با هفته نامه نیم رخ

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

1 January 2022


بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

درخور توجهِ حاكميت طالبانی- داکترمحی‌الدین مهدی

درخور توجهِ حاكميت طالبانی- داکترمحی‌الدین مهدی

28 December 2021


ادامه مطلب

مهاجرین افغانستانی مقیم اندونزی سزاوار برخورد انسانی و تعیین سرنوشت اند !

مهاجرین افغانستانی مقیم اندونزی سزاوار برخورد انسانی و تعیین سرنوشت اند !

5 December 2021


مهاجرین افغانستانی مقیم اندونزی سزاوار برخورد انسانی و تعیین سرنوشت اند !

ترور و تروریست از سر این مردم دست بردار نیست!

ترور و تروریست از سر این مردم دست بردار نیست!

14 November 2021


ترور و تروریست از سر این مردم دست بردار نیست!

زهرا میرزایی طلا گرفت اما نه برای افغانستان !

زهرا میرزایی طلا گرفت اما نه برای افغانستان !

14 November 2021


زهرا میرزایی طلا گرفت اما نه برای افغانستان !

عوامل داخلی شکست جمهوریت چه بود؟ ملک ستیز

عوامل داخلی شکست جمهوریت چه بود؟ ملک ستیز

23 October 2021


عوامل داخلی شکست جمهوریت چه بود؟