غرب افغانستان را ترک مي کند- آشفتگي و هرج و مرج تهديد مي کند

غرب افغانستان را ترک مي کند- آشفتگي و هرج و مرج تهديد مي کند

28 December 2013


غرب افغانستان را ترک مي کند- آشفتگي و هرج و مرج تهديد مي کند

پاکستان؛ انتخابات و آرای پراگنده احزاب سیاسی

پاکستان؛ انتخابات و آرای پراگنده احزاب سیاسی

11 May 2013


پاکستان؛ انتخابات و آرای پراگنده احزاب سیاسی

کويته از موج  کشتار خسته شده است

کويته از موج کشتار خسته شده است

26 February 2013


کويته از موج کشتار

جعل هویت و توهینِ قوم هزاره در سند رسمی «اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان (اقوام غیر پشتون)» اک

جعل هویت و توهینِ قوم هزاره در سند رسمی «اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان (اقوام غیر پشتون)» اک

23 June 2012


جعل هویت و توهینِ قوم هزاره

لوی سارنوالی: چاپ کتاب اطلس انتوگرافی توطئه علیه اقوام افغانستان بوده است

لوی سارنوالی: چاپ کتاب اطلس انتوگرافی توطئه علیه اقوام افغانستان بوده است

21 June 2012


لوی سارنوالی: چاپ کتاب اطلس انتوگرافی توطئه علیه اقوام افغانستان بوده است

جعـــل در دایـــرة المعــــارف

جعـــل در دایـــرة المعــــارف

18 June 2012


جعـــل در دایـــرة المعــــارف

فرق کوچی دیروز وامروز

فرق کوچی دیروز وامروز

13 June 2012


فرق کوچی دیروز وامروز

پنج مشکل بنیادین روشن فکر افغانستان

پنج مشکل بنیادین روشن فکر افغانستان

6 May 2012


پنج مشکل بنیادین روشن فکر افغانستان

گزارش مستند قتل عام هزاره ها ی کویطه در سال 2011

گزارش مستند قتل عام هزاره ها ی کویطه در سال 2011

5 May 2012


گزارش مستند قتل عام هزاره ها ی کویطه در سال 2011

ترور طراح اعتراض های مدنی و سمبولیک نتوانست این اعتراض ها را خاموش کند!

ترور طراح اعتراض های مدنی و سمبولیک نتوانست این اعتراض ها را خاموش کند!

11 April 2012


ترور طراح اعتراض های مدنی