راه حل مشکلات قومی درافغانستان:نویسنده:توماس بارفیلد.برگردان: لعل زاد

راه حل مشکلات قومی درافغانستان:نویسنده:توماس بارفیلد.برگردان: لعل زاد

28 August 2011


راه حل مشکلات قومی درافغانستان:نویسنده:توماس بارفیلد.برگردان: لعل زاد

قاتل نروژی و نفرت از زنان: رشد فمینیسم یعنی پایان غرب! – میشل گولدبرگ؛ ترجمه سحر مفخم

قاتل نروژی و نفرت از زنان: رشد فمینیسم یعنی پایان غرب! – میشل گولدبرگ؛ ترجمه سحر مفخم

26 July 2011


قاتل نروژی و نفرت از زنان: رشد فمینیسم یعنی پایان غرب

اختلاف میان قوای سه گانه دولت و افزایش نا امنیها در کشور :- محمد عوض نبی زاده

اختلاف میان قوای سه گانه دولت و افزایش نا امنیها در کشور :- محمد عوض نبی زاده

10 July 2011


اختلاف میان قوای سه گانه دولت و افزایش نا امنیها در کشور :- محمد عوض نبی زاده

خط دیورندعامل اصلی بحران افغانستان : – محمد عوض نبی زاده

خط دیورندعامل اصلی بحران افغانستان : – محمد عوض نبی زاده

12 June 2011


خط دیورندعامل اصلی بحران افغانستان

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

30 May 2011


تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان

معامله با پاکستان به نفع کیست؟ : محمد عوض نبی زاده

معامله با پاکستان به نفع کیست؟ : محمد عوض نبی زاده

8 May 2011


معامله با پاکستان به نفع کیست؟ : محمد عوض نبی زاده

امریکا خواهان تغییر حکومت درکابل است :-  رزاق مامون

امریکا خواهان تغییر حکومت درکابل است :- رزاق مامون

1 May 2011


امریکا خواهان تغییر حکومت درکابل است :- رزاق مامون

در اروپا «افکار عمومي اعتقادي به جنگ افغانستان ندارد»: نوشته Philippe Leymarie

در اروپا «افکار عمومي اعتقادي به جنگ افغانستان ندارد»: نوشته Philippe Leymarie

10 April 2011


در اروپا «افکار عمومي اعتقادي به جنگ افغانستان ندارد»: نوشته Philippe Leymarie

اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری درافغانستان : محمد عوض نبی زاده

اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری درافغانستان : محمد عوض نبی زاده

10 April 2011


اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری درافغانستان : محمد عوض نبی زاده

دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی ( محمد رفیق رجاء)

دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی ( محمد رفیق رجاء)

31 March 2011


دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی