لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت: محمد عوض نبی زاده

لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت: محمد عوض نبی زاده

14 March 2011


لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت

عدالت اجتماعی در مکتب شهید مزاری : ذاکرحسین دانش

عدالت اجتماعی در مکتب شهید مزاری : ذاکرحسین دانش

13 March 2011


عدالت اجتماعی در مکتب شهید مزاری

مزاری وحقوق زن در افغانستان : مهناز حیدری

مزاری وحقوق زن در افغانستان : مهناز حیدری

7 March 2011


مزاری وحقوق زن در افغانستان

دیدگاه های شهید مزاری درمورد نظام فدرالی:محمد عوض نبی زاده

دیدگاه های شهید مزاری درمورد نظام فدرالی:محمد عوض نبی زاده

6 March 2011


دیدگاه های شهید مزاری درمورد نظام فدرالی:محمد عوض نبی زاده

خیـــزش ھـــزاره ھـــا در انتخـــابات پارلمـــانی افغـــانســـتان و ھـــزاره فـــوبیا: داکتر هارون امیرزاده

خیـــزش ھـــزاره ھـــا در انتخـــابات پارلمـــانی افغـــانســـتان و ھـــزاره فـــوبیا: داکتر هارون امیرزاده

22 February 2011


خیـــزش ھـــزاره ھـــا در انتخـــابات پارلمـــانی افغـــانســـتان و ھـــزاره فـــوبیا: داکتر هارون امیرزاده

تراژیدی افشارداغ خون آ لود بر پیشانی تاریخ افغانستان : محمدعوض نبی زاده

تراژیدی افشارداغ خون آ لود بر پیشانی تاریخ افغانستان : محمدعوض نبی زاده

15 February 2011


تراژیدی افشارداغ خون آ لود بر پیشانی تاریخ افغانستان : محمدعوض نبی زاده

تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

11 February 2011


تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

جنگ افشار:-  جنرال سید عبدالقدوس سید

جنگ افشار:- جنرال سید عبدالقدوس سید

9 February 2011


جنگ افشار:- جنرال سید عبدالقدوس سید

چالش های جدید پناهندگی  ( محمد رفیق رجاء)

چالش های جدید پناهندگی ( محمد رفیق رجاء)

1 January 2011


چالش های جدید پناهندگی

دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

دموکراسي، قانونيت و عدالت در قيد و بند قبيله سالاری

29 November 2010


در سالهای اخير نتايج موفقيت دموکراسي و ارزشهای انساني چون حقوق بشر، قانونيت، عدالت، برابری،