دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی ( محمد رفیق رجاء)

دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی ( محمد رفیق رجاء)

31 March 2011


دفاع مستقل, سرنوشت هزاره ها وراهکار های عملی

شصتمین سالیاد شهادت فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد! از محمد عوض نبی زاده

شصتمین سالیاد شهادت فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد! از محمد عوض نبی زاده

28 March 2011


شصتمین سالیاد شهادت فرقه مشرغلام نبی خان چپه شاخ گرامی باد! از محمد عوض نبی زاده

تقابل«حقوق بشر» و«امنیت داخلی»  محمد رفیق رجاء

تقابل«حقوق بشر» و«امنیت داخلی» محمد رفیق رجاء

26 March 2011


تقابل«حقوق بشر» و«امنیت داخلی»

لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت: محمد عوض نبی زاده

لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت: محمد عوض نبی زاده

14 March 2011


لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت

عدالت اجتماعی در مکتب شهید مزاری : ذاکرحسین دانش

عدالت اجتماعی در مکتب شهید مزاری : ذاکرحسین دانش

13 March 2011


عدالت اجتماعی در مکتب شهید مزاری

مزاری وحقوق زن در افغانستان : مهناز حیدری

مزاری وحقوق زن در افغانستان : مهناز حیدری

7 March 2011


مزاری وحقوق زن در افغانستان

دیدگاه های شهید مزاری درمورد نظام فدرالی:محمد عوض نبی زاده

دیدگاه های شهید مزاری درمورد نظام فدرالی:محمد عوض نبی زاده

6 March 2011


دیدگاه های شهید مزاری درمورد نظام فدرالی:محمد عوض نبی زاده

خیـــزش ھـــزاره ھـــا در انتخـــابات پارلمـــانی افغـــانســـتان و ھـــزاره فـــوبیا: داکتر هارون امیرزاده

خیـــزش ھـــزاره ھـــا در انتخـــابات پارلمـــانی افغـــانســـتان و ھـــزاره فـــوبیا: داکتر هارون امیرزاده

22 February 2011


خیـــزش ھـــزاره ھـــا در انتخـــابات پارلمـــانی افغـــانســـتان و ھـــزاره فـــوبیا: داکتر هارون امیرزاده

تراژیدی افشارداغ خون آ لود بر پیشانی تاریخ افغانستان : محمدعوض نبی زاده

تراژیدی افشارداغ خون آ لود بر پیشانی تاریخ افغانستان : محمدعوض نبی زاده

15 February 2011


تراژیدی افشارداغ خون آ لود بر پیشانی تاریخ افغانستان : محمدعوض نبی زاده

تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری

11 February 2011


تاثیر تحولات مصر بر تندروی اسلامی در افغانستان : علی امیری