جعـــل در دایـــرة المعــــارف

جعـــل در دایـــرة المعــــارف

18 June 2012


جعـــل در دایـــرة المعــــارف

فرق کوچی دیروز وامروز

فرق کوچی دیروز وامروز

13 June 2012


فرق کوچی دیروز وامروز

پنج مشکل بنیادین روشن فکر افغانستان

پنج مشکل بنیادین روشن فکر افغانستان

6 May 2012


پنج مشکل بنیادین روشن فکر افغانستان

گزارش مستند قتل عام هزاره ها ی کویطه در سال 2011

گزارش مستند قتل عام هزاره ها ی کویطه در سال 2011

5 May 2012


گزارش مستند قتل عام هزاره ها ی کویطه در سال 2011

ترور طراح اعتراض های مدنی و سمبولیک نتوانست این اعتراض ها را خاموش کند!

ترور طراح اعتراض های مدنی و سمبولیک نتوانست این اعتراض ها را خاموش کند!

11 April 2012


ترور طراح اعتراض های مدنی

اقوام و بحران “هویت ملی ” در افغانستان

اقوام و بحران “هویت ملی ” در افغانستان

27 January 2012


اقوام و بحران “هویت ملی ” در افغانستان

مروری گذرا بر مقوله حاکمیت ملی

مروری گذرا بر مقوله حاکمیت ملی

6 January 2012


مروری گذرا بر مقوله حاکمیت ملی

هلوکاست مردم هزاره پایان نیافت

هلوکاست مردم هزاره پایان نیافت

30 October 2011


هلوکاست مردم هزاره پایان نیافت

شکار رهبران القاعده درآستانه ی یازدهم سپتامبر :- محمد ناطقی

شکار رهبران القاعده درآستانه ی یازدهم سپتامبر :- محمد ناطقی

10 September 2011


شکار رهبران القاعده درآستانه ی یازدهم سپتامبر :- محمد ناطقی

نگاهی بر مقاله راه حل مشکلات قومی در افغانستان:غیرمتمرکز ساختن قدرت قبل از خروج ایالات متحده:داکتر اکبرهمت فاریابی

نگاهی بر مقاله راه حل مشکلات قومی در افغانستان:غیرمتمرکز ساختن قدرت قبل از خروج ایالات متحده:داکتر اکبرهمت فاریابی

6 September 2011


راه حل مشکلات قومی در افغانستان