تبعیض وتعصب قومگرایانه درانتخابات پارلمانی افغانستان : محمد عوض نبی زاده

تبعیض وتعصب قومگرایانه درانتخابات پارلمانی افغانستان : محمد عوض نبی زاده

28 November 2010


تبعیض وتعصب قومگرایانه درانتخابات پارلمانی افغانستان

بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند؟ – نبی قانع زاده

بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند؟ – نبی قانع زاده

25 November 2010


بعد از انتخابات مردم چه گزینه ای را برگزینند

نسل دوم رهبران القاعده

نسل دوم رهبران القاعده

22 November 2010


نسل دوم رهبران القاعده

براتعلی تاچ یکی ازمبارزین برجستهء مشروطیت سوم : محمد عوض نبی زاده

براتعلی تاچ یکی ازمبارزین برجستهء مشروطیت سوم : محمد عوض نبی زاده

14 November 2010


براتعلی تاچ یکی ازمبارزین برجستهء مشروطیت سوم : محمد عوض نبی زاده

برخورد تک قومی درانتخابات پارلمانی افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

برخورد تک قومی درانتخابات پارلمانی افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

1 November 2010


برخورد تک قومی درانتخابات پارلمانی افغانستان

برخی مسایل درباره انتخابات پارلمانی افغانستان: محمدعوض نبی زاده

برخی مسایل درباره انتخابات پارلمانی افغانستان: محمدعوض نبی زاده

10 October 2010


برخی مسایل درباره انتخابات پارلمانی افغانستان: محمدعوض نبی زاده

نگاهی حقوقی وسیاسی به مسئله ایجاد پارلمان مهاجرین در فنلاند.

نگاهی حقوقی وسیاسی به مسئله ایجاد پارلمان مهاجرین در فنلاند.

28 September 2010


نگاهی حقوقی وسیاسی به مسئله ایجاد پارلمان مهاجرین در فنلاند

ناگفته های جنبش روشنفکری در افغانستان – سید محمدرضا علوی

ناگفته های جنبش روشنفکری در افغانستان – سید محمدرضا علوی

25 September 2010


ناگفته های جنبش روشنفکری در افغانستان – سید محمدرضا علوی

فارسی ستیزی حاکمیت قوم محور- نویسنده : کاظم وحیدی

فارسی ستیزی حاکمیت قوم محور- نویسنده : کاظم وحیدی

22 September 2010


فارسی ستیزی حاکمیت قوم محور

نگرانیهاازعدم شفافیت انتخابات پارلمانی افغانستان:محمد عوض نبی زاده

نگرانیهاازعدم شفافیت انتخابات پارلمانی افغانستان:محمد عوض نبی زاده

6 September 2010


نگرانیهاازعدم شفافیت انتخابات پارلمانی افغانستان