شهید مزاری مبتکروسمبول کثرت گرائی درافغانستان :از محمدعوض نبی زاده

شهید مزاری مبتکروسمبول کثرت گرائی درافغانستان :از محمدعوض نبی زاده

11 March 2010


شهید مزاری مبتکروسمبول کثرت گرائی درافغانستان

آینده مسلمانان در قرن21 چه خواهد بود؟  :  ماهاتیر محمد

آینده مسلمانان در قرن21 چه خواهد بود؟ : ماهاتیر محمد

9 February 2010


آینده مسلمانان در قرن21 چه خواهد بود؟ : ماهاتیر محمد

خودباوری : از نبی قانع زاده

خودباوری : از نبی قانع زاده

7 February 2010


خودباوری

معامله و سازش با طالبان یا ارتکاب جنایت همکاری با جنایتکاران

معامله و سازش با طالبان یا ارتکاب جنایت همکاری با جنایتکاران

3 February 2010


معامله و سازش با طالبان یا ارتکاب جنایت همکاری با جنایتکاران

زنگ خطررد صلاحیت شدنها درپارلمان – از: نبی قانع زاده

زنگ خطررد صلاحیت شدنها درپارلمان – از: نبی قانع زاده

19 January 2010


زنگ خطررد صلاحیت شدنها درپارلمان

جنجال برسرتابعیت دوگانه درپارلمان افغانستان ! – از: نبی قانع زاده

جنجال برسرتابعیت دوگانه درپارلمان افغانستان ! – از: نبی قانع زاده

13 December 2009


جنجال برسرتابعیت دوگانه درپارلمان افغانستان

سياست و فعاليتهای اتحاديه اروپا در افغانستان از ديد شخصيتهای افغان در اروپا – از : حامد شفایی

سياست و فعاليتهای اتحاديه اروپا در افغانستان از ديد شخصيتهای افغان در اروپا – از : حامد شفایی

23 November 2009


سياست و فعاليتهای اتحاديه اروپا در افغانستان از ديد شخصيتهای افغان در اروپا

ا فغانستان در دور دوم – ا نتخابات از جنس گزار یا گذار!؟  – از: حفیظ ا لله خرمی خرم

ا فغانستان در دور دوم – ا نتخابات از جنس گزار یا گذار!؟ – از: حفیظ ا لله خرمی خرم

31 October 2009


ا فغانستان در دور دوم – ا نتخابات از جنس گزار یا گذار!؟ –

ملاک رای درانتخابات ریاست جمهوری چه بود؟ :از نبی قانع زاده

ملاک رای درانتخابات ریاست جمهوری چه بود؟ :از نبی قانع زاده

11 September 2009


ملاک رای درانتخابات ریاست جمهوری چه بود

ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان

ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان

18 June 2009


ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان (تیمورغزنوی فنلاند)