جریان شناسی تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان (داکتر عبدالله شفایی)

جریان شناسی تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان (داکتر عبدالله شفایی)

20 April 2009


جریان شناسی تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان

گزارش از ماجرای قانون احوال شیعه در افغانستان ( محمدرفیق رجاء)

گزارش از ماجرای قانون احوال شیعه در افغانستان ( محمدرفیق رجاء)

18 April 2009


گزارش از ماجرای قانون احوال شیعه در افغانستان

سوقصد به جان محقق ومورخ متعهد کشور جناب استاد حاج کاظم یزدانی درغرب کابل ناکام ماند.

سوقصد به جان محقق ومورخ متعهد کشور جناب استاد حاج کاظم یزدانی درغرب کابل ناکام ماند.

17 April 2009


سوقصد به جان محقق ومورخ متعهد کشور جناب استاد حاج کاظم یزدانی درغرب کابل ناکام ماند.

متن کامل ترجمه استراتژی جدید امریکا برای افغانستان وپاکستان

متن کامل ترجمه استراتژی جدید امریکا برای افغانستان وپاکستان

11 April 2009


متن کامل ترجمه استراتژی جدید امریکا برای افغانستان وپاکستان

تبصره ریس جمهور امریکا بالای استراتژی جدید افغانستان وپاکستان

تبصره ریس جمهور امریکا بالای استراتژی جدید افغانستان وپاکستان

29 March 2009


تبصره ریس جمهور امریکا بالای استراتژی جدید افغانستان وپاکستان

کاندید مستقل نیاز زمان ما – از: حسین ورسی

کاندید مستقل نیاز زمان ما – از: حسین ورسی

25 March 2009


کاندید مستقل نیاز زمان ما – از: حسین ورسی

مشکلات زن در افغانستان وچه باید کردها  !؟  ( محمد رفیق رجاء)

مشکلات زن در افغانستان وچه باید کردها !؟ ( محمد رفیق رجاء)

10 March 2009


مشکلات زن در افغانستان وچه باید کردها !؟

تاثیرگذاری احزاب سیاسی بررویداد های تاریخ معاصرافغانستان- ازمحمدعوض نبی زاده

تاثیرگذاری احزاب سیاسی بررویداد های تاریخ معاصرافغانستان- ازمحمدعوض نبی زاده

24 February 2009


تاثیرگذاری احزاب سیاسی بررویداد های تاریخ معاصرافغانستان

افشار زبان گویای مظلومیت و حق تلفی است- ازبصیرآهنگ

افشار زبان گویای مظلومیت و حق تلفی است- ازبصیرآهنگ

11 February 2009


افشار زبان گویای مظلومیت و حق تلفی است- ازبصیرآهنگ

انچه که ناتو نفهمید: افغانستان , پاکستان ( هجوم نو طالبان ) ها !  نویسنده : سلیم شهزاد

انچه که ناتو نفهمید: افغانستان , پاکستان ( هجوم نو طالبان ) ها ! نویسنده : سلیم شهزاد

8 February 2009


انچه که ناتو نفهمید: افغانستان , پاکستان ( هجوم نو طالبان ) ها ! نویسنده : سلیم شهزاد