اعتبار اسناد ادعایی کوچی ها – از : عبدالعزیز دانش

اعتبار اسناد ادعایی کوچی ها – از : عبدالعزیز دانش

14 May 2009


اعتبار اسناد ادعایی کوچی ها – از : عبدالعزیز دانش

باز اندیشی وضرورت پژوهشگری برای افغانستان

باز اندیشی وضرورت پژوهشگری برای افغانستان

12 May 2009


این  نوشته  مختصر , متن سخرانی است که توسط نویسنده ان بشکل شفاهی در

سخنی چند درباره انتخابات درافغانستان – از محمد عوض نبی زاده

سخنی چند درباره انتخابات درافغانستان – از محمد عوض نبی زاده

10 May 2009


سخنی چند درباره انتخابات درافغانستان

طالبان وکوچیهای مسلح عوامل اصلی بی ثباتی درکشورند-ازمحمدعوض نبی زاده

طالبان وکوچیهای مسلح عوامل اصلی بی ثباتی درکشورند-ازمحمدعوض نبی زاده

3 May 2009


طالبان وکوچیهای مسلح عوامل اصلی بی ثباتی درکشورند-ازمحمدعوض نبی زاده

کانون پژوهشگران ا فغانستان ایجاد شد.

کانون پژوهشگران ا فغانستان ایجاد شد.

30 April 2009


کانون پژوهشگران ا فغانستان

نخبگان افغانستان به کرزی پیرامون معضل کوچیگری هشدار دادند – :یونس انتظار(کابل)

نخبگان افغانستان به کرزی پیرامون معضل کوچیگری هشدار دادند – :یونس انتظار(کابل)

24 April 2009


نخبگان افغانستان به کرزی پیرامون معضل کوچیگری هشدار دادند – :یونس انتظار(کابل)

جریان شناسی تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان (داکتر عبدالله شفایی)

جریان شناسی تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان (داکتر عبدالله شفایی)

20 April 2009


جریان شناسی تدوین قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان

گزارش از ماجرای قانون احوال شیعه در افغانستان ( محمدرفیق رجاء)

گزارش از ماجرای قانون احوال شیعه در افغانستان ( محمدرفیق رجاء)

18 April 2009


گزارش از ماجرای قانون احوال شیعه در افغانستان

سوقصد به جان محقق ومورخ متعهد کشور جناب استاد حاج کاظم یزدانی درغرب کابل ناکام ماند.

سوقصد به جان محقق ومورخ متعهد کشور جناب استاد حاج کاظم یزدانی درغرب کابل ناکام ماند.

17 April 2009


سوقصد به جان محقق ومورخ متعهد کشور جناب استاد حاج کاظم یزدانی درغرب کابل ناکام ماند.

متن کامل ترجمه استراتژی جدید امریکا برای افغانستان وپاکستان

متن کامل ترجمه استراتژی جدید امریکا برای افغانستان وپاکستان

11 April 2009


متن کامل ترجمه استراتژی جدید امریکا برای افغانستان وپاکستان