نظری بر کنفرانس کابل و اوضاع افغانستان : بقلم حامد شفایی

نظری بر کنفرانس کابل و اوضاع افغانستان : بقلم حامد شفایی

27 July 2010


نظری بر کنفرانس کابل و اوضاع افغانستان

تجزیه بالفعل افغانستان

تجزیه بالفعل افغانستان

23 July 2010


تجزیه بالفعل افغانستان

نیم نگاهی برغصب و “تصرف عدوانی”املاک هزاره ها درزمان عبدالرحمن جابر-عباس دلجو

نیم نگاهی برغصب و “تصرف عدوانی”املاک هزاره ها درزمان عبدالرحمن جابر-عباس دلجو

3 June 2010


نیم نگاهی برغصب و “تصرف عدوانی”املاک هزاره ها درزمان عبدالرحمن جابر-عباس دلجو

تداوم جنایات کوچیهای مسلح درهزاره جات : محمدعوض نبی زاده

تداوم جنایات کوچیهای مسلح درهزاره جات : محمدعوض نبی زاده

24 May 2010


تداوم جنایات کوچیهای مسلح درهزاره جات : محمدعوض نبی زاده

گردهمايي باز انديشي رخدادهاي 7 و 8 ثور

گردهمايي باز انديشي رخدادهاي 7 و 8 ثور

30 April 2010


گردهمايي باز انديشي رخدادهاي 7 و 8 ثور

کوچیها، وسیلهء فشار سیاسی دولتها برمردم کشور: –  محمد عوض نبی زا ده

کوچیها، وسیلهء فشار سیاسی دولتها برمردم کشور: – محمد عوض نبی زا ده

18 April 2010


کوچیها، وسیلهء فشار سیاسی دولتها برمردم کشور: – محمد عوض نبی زا ده

شهید مزاری مبتکروسمبول کثرت گرائی درافغانستان :از محمدعوض نبی زاده

شهید مزاری مبتکروسمبول کثرت گرائی درافغانستان :از محمدعوض نبی زاده

11 March 2010


شهید مزاری مبتکروسمبول کثرت گرائی درافغانستان

آینده مسلمانان در قرن21 چه خواهد بود؟  :  ماهاتیر محمد

آینده مسلمانان در قرن21 چه خواهد بود؟ : ماهاتیر محمد

9 February 2010


آینده مسلمانان در قرن21 چه خواهد بود؟ : ماهاتیر محمد

خودباوری : از نبی قانع زاده

خودباوری : از نبی قانع زاده

7 February 2010


خودباوری

معامله و سازش با طالبان یا ارتکاب جنایت همکاری با جنایتکاران

معامله و سازش با طالبان یا ارتکاب جنایت همکاری با جنایتکاران

3 February 2010


معامله و سازش با طالبان یا ارتکاب جنایت همکاری با جنایتکاران