متن کامل اولین سخنرانی اوباما بعنوان رییس جمهور آمریکا

متن کامل اولین سخنرانی اوباما بعنوان رییس جمهور آمریکا

23 January 2009


متن کامل اولین سخنرانی اوباما بعنوان رییس جمهور آمریکا

اوبا ما, افغانستان وبازی های پشت پرده ی سیاسی ( محمد رفیق رجاء )

اوبا ما, افغانستان وبازی های پشت پرده ی سیاسی ( محمد رفیق رجاء )

17 January 2009


اوبا ما, افغانستان وبازی های پشت پرده ی سیاسی