استراتژی جدید امریکا، جنگ با تروریستان درافغانستان ؛

استراتژی جدید امریکا، جنگ با تروریستان درافغانستان ؛

23 August 2017


پس ازماهها رای زنی ها وبروزدودسته گیها درتیم امنیتی ترامپ ، سرانجام دیشب به وقت امریکا، ترامپ استراتژی دولت خودرا در مورد افغانستان اعلام نمود

تصمیم جدید وکاهش امتیازپناهندگی درفنلند

تصمیم جدید وکاهش امتیازپناهندگی درفنلند

8 December 2015


تصمیم جدید وکاهش امتیازپناهندگی درفنلند

بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

20 March 2012


بهار فصل شکفتن ومهروری – نبی قانع زاده

نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا

نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا

17 August 2011


نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا

ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور : – محمد عوض نبی زاده

ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور : – محمد عوض نبی زاده

26 June 2011


ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور

پناهجویان + عکس + ویدئو : – بصیرآهنگ

پناهجویان + عکس + ویدئو : – بصیرآهنگ

25 June 2011


پناهجویان + عکس + ویدئو : – بصیرآهنگ

وضعیت زندانیان تخار + عکس :- عبدالحسیب شریفی

وضعیت زندانیان تخار + عکس :- عبدالحسیب شریفی

11 June 2011


وضعیت زندانیان تخار

ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور :- محمد امین میرزاد

ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور :- محمد امین میرزاد

9 June 2011


ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور :-

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

30 May 2011


تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان

روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

8 May 2011


روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)