نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا

نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا

17 August 2011


نامه داکتر ثنا نیکپی به بارک اوباما رییس جمهور امریکا

ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور : – محمد عوض نبی زاده

ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور : – محمد عوض نبی زاده

26 June 2011


ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور

پناهجویان + عکس + ویدئو : – بصیرآهنگ

پناهجویان + عکس + ویدئو : – بصیرآهنگ

25 June 2011


پناهجویان + عکس + ویدئو : – بصیرآهنگ

وضعیت زندانیان تخار + عکس :- عبدالحسیب شریفی

وضعیت زندانیان تخار + عکس :- عبدالحسیب شریفی

11 June 2011


وضعیت زندانیان تخار

ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور :- محمد امین میرزاد

ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور :- محمد امین میرزاد

9 June 2011


ترورهای زنجیره ای و کودتای خزنده علیه اقوام محروم کشور :-

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان ; محمدعوض نبی زاده

30 May 2011


تهاجم کوچیهای طالبی نمادی از تروریزم در افغانستان

روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

8 May 2011


روزمادر گرامی باد!( کلمات قصاربزرگان درمورد مادر)

نسبت «هویت ملی» با «هویت های متکثر قومی» در یک کشور کثیرالاقوام : عباس دلجو

نسبت «هویت ملی» با «هویت های متکثر قومی» در یک کشور کثیرالاقوام : عباس دلجو

2 May 2011


نسبت «هویت ملی» با «هویت های متکثر قومی» در یک کشور کثیرالاقوام

آشنایی با آسیب‌های اجتماعی

آشنایی با آسیب‌های اجتماعی

25 April 2011


آشنایی با آسیب‌های اجتماعی

پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده

20 March 2011


پناهندگان افغانی درغرب چگونه نوروز را تجلیل می کنند؟ : نبی قانع زاده