ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان

ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان

18 June 2009


ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان (تیمورغزنوی فنلاند)

گزارش از یک دیدار دوستانه !

گزارش از یک دیدار دوستانه !

17 May 2009


گزارش از یک دیدار دوستانه !

باز اندیشی وضرورت پژوهشگری برای افغانستان

باز اندیشی وضرورت پژوهشگری برای افغانستان

12 May 2009


این  نوشته  مختصر , متن سخرانی است که توسط نویسنده ان بشکل شفاهی در

درسی از ادیسون

درسی از ادیسون

11 May 2009


درسی از ادیسون

فنلند یا فنلاند در یک نگاه

فنلند یا فنلاند در یک نگاه

31 March 2009


فنلند یا فنلاند در یک نگاه

دیدگا ه های برخی احزاب سیاسی در مورد موقف اجتماعی زن در کشور:ازعوض نبی زاده

دیدگا ه های برخی احزاب سیاسی در مورد موقف اجتماعی زن در کشور:ازعوض نبی زاده

31 March 2009


دیدگا ه های برخی احزاب سیاسی در مورد موقف اجتماعی زن در کشور:ازعوض نبی زاده

ایا ارتش پاکستان بار دیگر به سیاست بر خواهد گشت؟

ایا ارتش پاکستان بار دیگر به سیاست بر خواهد گشت؟

15 March 2009


ایا ارتش پاکستان بار دیگر به سیاست بر خواهد گشت؟

شهید مزاری چه می خواست ؟ از نبی قانع زاده

شهید مزاری چه می خواست ؟ از نبی قانع زاده

12 March 2009


(به مناسب چهاردهمین سالگرد شهادت فریادگرعدالت رهبرشهید استادمزاری)

در جستـــجـوی خـویـــشتن – ن.آ

در جستـــجـوی خـویـــشتن – ن.آ

17 February 2009


در جستـــجـوی خـویـــشتن – ن.آ

تاریخچه پیدایش دولت اسرائیل واوضاع فلسطین. بقلم حامد شفایی

تاریخچه پیدایش دولت اسرائیل واوضاع فلسطین. بقلم حامد شفایی

28 January 2009


تاریخچه پیدایش دولت اسرائیل واوضاع فلسطین