حفظ شعائر یا ترویج تحریفها در محرم! : از – نبی قانع زاده

حفظ شعائر یا ترویج تحریفها در محرم! : از – نبی قانع زاده

26 December 2009


حفظ شعائر یا ترویج تحریفها در محرم

جلوه های توحید درحج! ((به مناسبت عید سعید قربان)) – از نبی قانع زاده

جلوه های توحید درحج! ((به مناسبت عید سعید قربان)) – از نبی قانع زاده

26 November 2009


جلوه های توحید درحج! ((به مناسبت عید سعید قربان)) – از نبی قانع زاده

فلسفه عید فطر دریک نگاهی کوتاه ! از: نبی قانع زاده

فلسفه عید فطر دریک نگاهی کوتاه ! از: نبی قانع زاده

19 September 2009


فلسفه عید فطر دریک نگاهی کوتاه

بيسوادي ورابطه آن با انديشه هاي تندروان مذهبي

بيسوادي ورابطه آن با انديشه هاي تندروان مذهبي

10 September 2009


بيسوادي ورابطه آن با انديشه هاي تندروان مذهبي

تبصرۀ برکمپاین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ( رجاء)

تبصرۀ برکمپاین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ( رجاء)

4 July 2009


تبصرۀ برکمپاین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ( رجاء)

مهاجرین افغانی وحکومت احمدی نژاد ( تیمور)

مهاجرین افغانی وحکومت احمدی نژاد ( تیمور)

18 June 2009


مهاجرین افغانی وحکومت احمدی نژاد ( تیمور)

ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان

ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان

18 June 2009


ماهیت بحران سیاسی در ایران وتاثیر آن بر اوضاع افغانستان (تیمورغزنوی فنلاند)

گزارش از یک دیدار دوستانه !

گزارش از یک دیدار دوستانه !

17 May 2009


گزارش از یک دیدار دوستانه !

باز اندیشی وضرورت پژوهشگری برای افغانستان

باز اندیشی وضرورت پژوهشگری برای افغانستان

12 May 2009


این  نوشته  مختصر , متن سخرانی است که توسط نویسنده ان بشکل شفاهی در

درسی از ادیسون

درسی از ادیسون

11 May 2009


درسی از ادیسون