تحلیلی بر یک خبر  از اوضاع پناهندگی در فنلند ( محمد رفیق رجاء)

تحلیلی بر یک خبر از اوضاع پناهندگی در فنلند ( محمد رفیق رجاء)

9 July 2009


تحلیلی بر یک خبر از اوضاع پناهندگی در فنلند

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ ! قسمت چهارم

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ ! قسمت چهارم

14 June 2009


چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ ! قسمت چهارم

نسل جدید (نسل دوم و…) پناهنده هادرغرب وفرهنگ اجدادی شان ! – از نبی قانع زاده

نسل جدید (نسل دوم و…) پناهنده هادرغرب وفرهنگ اجدادی شان ! – از نبی قانع زاده

24 May 2009


نسل جدید (نسل دوم و…) پناهنده هادرغرب وفرهنگ اجدادی شان

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ ! قسمت سوم

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ ! قسمت سوم

7 May 2009


چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ ! قسمت سوم

گفتگو با هلنا اورکامو یکی از معلمین آموزشگاه زبان فنلندی برای پناهنده ها ومهاجرین درشهرهوینکه

گفتگو با هلنا اورکامو یکی از معلمین آموزشگاه زبان فنلندی برای پناهنده ها ومهاجرین درشهرهوینکه

6 April 2009


گفتگو با هلنا اورکامو یکی از معلمین آموزشگاه زبان فنلندی برای پناهنده ها ومهاجرین درشهرهوینکه

ضرورت کوشش‌های فرهنگی در مهاجرت – از:دکتر مسعود کریم‌نیا

ضرورت کوشش‌های فرهنگی در مهاجرت – از:دکتر مسعود کریم‌نیا

1 April 2009


ضرورت کوشش‌های فرهنگی در مهاجرت – از:دکتر مسعود کریم‌نیا

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستانی ازاردوگاه سفید سنگ! قسمت دوم

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستانی ازاردوگاه سفید سنگ! قسمت دوم

17 February 2009


چشم دیدهای یک مهاجرافغانستانی ازاردوگاه سفید سنگ! قسمت دوم

دولت استرالیا به ده ها نفر پناهجویان افغانستانی پناه داد

دولت استرالیا به ده ها نفر پناهجویان افغانستانی پناه داد

25 January 2009


دولت استرالیا به ده ها نفر پناهجویان افغانستانی پناه داد

خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه –  ن.آ

خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه – ن.آ

18 January 2009


خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه – ن.آ

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ !

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ !

13 January 2009


چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ !