چشم دیدهای یک مهاجرافغانستانی ازاردوگاه سفید سنگ! قسمت دوم

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستانی ازاردوگاه سفید سنگ! قسمت دوم

17 February 2009


چشم دیدهای یک مهاجرافغانستانی ازاردوگاه سفید سنگ! قسمت دوم

دولت استرالیا به ده ها نفر پناهجویان افغانستانی پناه داد

دولت استرالیا به ده ها نفر پناهجویان افغانستانی پناه داد

25 January 2009


دولت استرالیا به ده ها نفر پناهجویان افغانستانی پناه داد

خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه –  ن.آ

خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه – ن.آ

18 January 2009


خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه – ن.آ

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ !

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ !

13 January 2009


چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ !