خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه –  ن.آ

خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه – ن.آ

18 January 2009


خاطره مسافرت من به پاکستان برای شرکت در امتحان کنکور دانشگاه – ن.آ

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ !

چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ !

13 January 2009


چشم دیدهای یک مهاجرافغانستنانی ازاردوگاه سفید سنگ !