شعر: انتظار

شعر: انتظار

22 April 2014


شعر: انتظار

شعر: قصر ويران

شعر: قصر ويران

21 April 2014


شعر: قصر ويران

قصر ويران

قصر ويران

21 April 2014


قصر ويران

شعر: آدمک ها

شعر: آدمک ها

18 April 2014


 

آدمك ها ——– این جهان از آدمک ها

شعر: یک صدا شویم

شعر: یک صدا شویم

6 April 2014


شعر: یک صدا شویم

غزني پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي، ميزبان مسابقات ورزش رزمي موتای

غزني پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي، ميزبان مسابقات ورزش رزمي موتای

8 May 2013


غزني پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي، ميزبان مسابقات ورزش رزمي موتای

شعر: خاطرما

شعر: خاطرما

7 April 2013


شعر: خاطرما

انتحار می‌کنم

انتحار می‌کنم

8 August 2012


انتحار می کنم – سید ابوطالب مظفری

نگاهی گذرا به آثار جاوید، پژوهشگر معروف افغان

نگاهی گذرا به آثار جاوید، پژوهشگر معروف افغان

1 August 2012


نگاهی گذرا به آثار جاوید، پژوهشگر معروف افغان

نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”

9 July 2012


نقدی بر کتاب” اطلس اتنوگرافی اقوام افغانستان(غیر پشتونها)”