شعری تحت عنوان درون معبد هستی -از:- شادروان فریدون مشیری

شعری تحت عنوان درون معبد هستی -از:- شادروان فریدون مشیری

19 November 2009


شعری تحت عنوان درون معبد هستی

زن و آروزهای  بر باد رفته – از : مصطفی رنجبر

زن و آروزهای بر باد رفته – از : مصطفی رنجبر

12 November 2009


زن و آروزهای بر باد رفته

دونمونه از اشعار نادیه فضل

دونمونه از اشعار نادیه فضل

28 October 2009


دونمونه از اشعار نادیه فضل

آیا گویش هزارگی زبان جدا گانه هست، یا یکی از لهجه های گفتاری فارسی-دری ؟ :از – حفیظ ا لله خرمی خرم

آیا گویش هزارگی زبان جدا گانه هست، یا یکی از لهجه های گفتاری فارسی-دری ؟ :از – حفیظ ا لله خرمی خرم

17 October 2009


آیا گویش هزارگی زبان جدا گانه هست، یا یکی از لهجه های گفتاری فارسی-دری ؟

سرزمین مادری و هویت گم شده ما

سرزمین مادری و هویت گم شده ما

8 October 2009


سرزمین مادری و هویت گم شده ما

در لیست دوستانی آقای عاقل – داستان کوتاه از: مصطفی رنجبر

در لیست دوستانی آقای عاقل – داستان کوتاه از: مصطفی رنجبر

2 October 2009


در لیست دوستانی آقای عاقل – داستان کوتاه از: مصطفی رنجبر

داستان کوتاه اینه – از: مصطفی رنجبر

داستان کوتاه اینه – از: مصطفی رنجبر

20 August 2009


داستان کوتاه اینه – از: مصطفی رنجبر

کوچ نشینی وجلوه های امنیتی آن در افغانستان ( عا تکه محمدی)

کوچ نشینی وجلوه های امنیتی آن در افغانستان ( عا تکه محمدی)

3 July 2009


کوچ نشینی وجلوه های امنیتی آن در افغانستان ( عا تکه محمدی)

يكي از كتابهايي كه به جرم اشاعه اختلاف قومي در آب افكنده شد «گل سرخ دل افگار»،‌ نوشته محمدجواد خاوري است

يكي از كتابهايي كه به جرم اشاعه اختلاف قومي در آب افكنده شد «گل سرخ دل افگار»،‌ نوشته محمدجواد خاوري است

1 June 2009


يكي از كتابهايي كه به جرم اشاعه اختلاف قومي در آب افكنده شد «گل سرخ دل افگار»،‌ نوشته محمدجواد خاوري است

نسل جدید (نسل دوم و…) پناهنده هادرغرب وفرهنگ اجدادی شان ! – از نبی قانع زاده

نسل جدید (نسل دوم و…) پناهنده هادرغرب وفرهنگ اجدادی شان ! – از نبی قانع زاده

24 May 2009


نسل جدید (نسل دوم و…) پناهنده هادرغرب وفرهنگ اجدادی شان