دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید

دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید

20 March 2011


دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید

کوچ اجباری و اثرات منفی آن بر لهجه و گویش زبان هزاره گی : محمد عوض نبی زاده

کوچ اجباری و اثرات منفی آن بر لهجه و گویش زبان هزاره گی : محمد عوض نبی زاده

23 February 2011


کوچ اجباری و اثرات منفی آن بر لهجه و گویش زبان هزاره گی

روز جهانی زبان مادری

روز جهانی زبان مادری

21 February 2011


روز جهانی زبان مادری

اشکی درگذرگاه تاريخ : فريدون مشيري

اشکی درگذرگاه تاريخ : فريدون مشيري

17 February 2011


اشکی درگذرگاه تاريخ : فريدون مشيري

جدیدترین فلم صحرا کریمی، «نسیمه – خاطرات یک دختر مهاجر»

جدیدترین فلم صحرا کریمی، «نسیمه – خاطرات یک دختر مهاجر»

15 February 2011


جدیدترین فلم صحرا کریمی، «نسیمه – خاطرات یک دختر مهاجر»

انتشار کتاب‌های درسی به زبان قومیت‌ها در افغانستان

انتشار کتاب‌های درسی به زبان قومیت‌ها در افغانستان

6 February 2011


انتشار کتاب‌های درسی به زبان قومیت‌ها در افغانستان

کتاب‌خانه‌ی دیجیتال جهان»: گنجینه‌‌ای فراتر از مرزها

کتاب‌خانه‌ی دیجیتال جهان»: گنجینه‌‌ای فراتر از مرزها

1 February 2011


کتاب‌خانه‌ی دیجیتال جهان»: گنجینه‌‌ای فراتر از مرزها

فرهنگ لهجه هزاره گی ترجمه به زبان دری : محمد عوض نبی زاده – قسمت دوم – سوم

فرهنگ لهجه هزاره گی ترجمه به زبان دری : محمد عوض نبی زاده – قسمت دوم – سوم

25 January 2011


فرهنگ لهجه هزاره گی ترجمه به زبان دری : محمد عوض نبی زاده – قسمت دوم – سوم

کوچ اجباری واثرات منفی آن برلهجه وگویش زبان هزاره گی : محمدعوض نبی زاده

کوچ اجباری واثرات منفی آن برلهجه وگویش زبان هزاره گی : محمدعوض نبی زاده

7 January 2011


جامعه هزاره مانند دیگرجوامع قومی افغانستان و جهان ازخود دارای خصوصیات زبانی و گویش خاص لسانی است مردم هزاره ازگذشته های دور به لهجه مروج – فارسی هزاره گی مکالمه میکرده است ولهجهءهزاره گی روی مشتقات– نحوه گویش ولهجه – به کار برد اصطلا حات وعبارات مغولی وترکی- وویژه گیهای ارتباطی جملات وعبارات ونحوه تولید زبان ولهجه تکیه دارند.

پایتخت فرهنگی اروپا در سال  ۲۰۱۱; تالین در استونی و تو رکو در فنلاند

پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۱۱; تالین در استونی و تو رکو در فنلاند

1 January 2011


پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۱۱; تالین در استونی و تو رکو در فنلاند