آن دزدی که چور می کرد- داستان- حسیب شریفی

آن دزدی که چور می کرد- داستان- حسیب شریفی

24 January 2010


آن دزدی که چور می کرد- داستان- حسیب شریفی

قلب ها شکسته – داستان – از : مصطفی رنجبر

قلب ها شکسته – داستان – از : مصطفی رنجبر

19 January 2010


قلب ها شکسته – داستان – از : مصطفی رنجبر

آخرین نفس – داستان – از: حسیب شریفی

آخرین نفس – داستان – از: حسیب شریفی

13 January 2010


آخرین نفس – داستان

چرند و پرند من  –  از :- مصطفی رنجبر

چرند و پرند من – از :- مصطفی رنجبر

1 December 2009


چرند و پرند من

جلوه های توحید درحج! ((به مناسبت عید سعید قربان)) – از نبی قانع زاده

جلوه های توحید درحج! ((به مناسبت عید سعید قربان)) – از نبی قانع زاده

26 November 2009


جلوه های توحید درحج! ((به مناسبت عید سعید قربان)) – از نبی قانع زاده

شعری تحت عنوان درون معبد هستی -از:- شادروان فریدون مشیری

شعری تحت عنوان درون معبد هستی -از:- شادروان فریدون مشیری

19 November 2009


شعری تحت عنوان درون معبد هستی

زن و آروزهای  بر باد رفته – از : مصطفی رنجبر

زن و آروزهای بر باد رفته – از : مصطفی رنجبر

12 November 2009


زن و آروزهای بر باد رفته

دونمونه از اشعار نادیه فضل

دونمونه از اشعار نادیه فضل

28 October 2009


دونمونه از اشعار نادیه فضل

آیا گویش هزارگی زبان جدا گانه هست، یا یکی از لهجه های گفتاری فارسی-دری ؟ :از – حفیظ ا لله خرمی خرم

آیا گویش هزارگی زبان جدا گانه هست، یا یکی از لهجه های گفتاری فارسی-دری ؟ :از – حفیظ ا لله خرمی خرم

17 October 2009


آیا گویش هزارگی زبان جدا گانه هست، یا یکی از لهجه های گفتاری فارسی-دری ؟

سرزمین مادری و هویت گم شده ما

سرزمین مادری و هویت گم شده ما

8 October 2009


سرزمین مادری و هویت گم شده ما