‘حضور جاودانه تاریخ’ از سوی معماران آرجانتینی در بامیان ساخته می‌شود

‘حضور جاودانه تاریخ’ از سوی معماران آرجانتینی در بامیان ساخته می‌شود

23 February 2015


حضور جاودانه تاریخ’ از سوی معماران آرجانتینی در بامیان ساخته می‌شود

بر زمین کربلا بارید و رفت

بر زمین کربلا بارید و رفت

3 November 2014


بر زمین کربلا بارید و رفت

من رای می دهم

من رای می دهم

1 September 2014


من رای میدهم – سید عسکر موسوی

شعر: گویا امروز آسمان هم ماتم دارد.

شعر: گویا امروز آسمان هم ماتم دارد.

9 July 2014


 
 مصطفی وهریز

ادامه مطلب

شعر: ]هنگ سفر

شعر: ]هنگ سفر

19 May 2014


شعر: ]هنگ سفر

شعر: انتظار

شعر: انتظار

22 April 2014


شعر: انتظار

شعر: قصر ويران

شعر: قصر ويران

21 April 2014


شعر: قصر ويران

قصر ويران

قصر ويران

21 April 2014


قصر ويران

شعر: آدمک ها

شعر: آدمک ها

18 April 2014


 

آدمك ها ——– این جهان از آدمک ها

شعر: یک صدا شویم

شعر: یک صدا شویم

6 April 2014


شعر: یک صدا شویم