سویدن: دادگاه عالی در مورد تعیین سن یک پناهجوی بزهکار، حکم صادر کرد

سویدن: دادگاه عالی در مورد تعیین سن یک پناهجوی بزهکار، حکم صادر کرد

11 July 2016


سویدن: دادگاه عالی در مورد تعیین سن یک پناهجوی بزهکار، حکم صادر کرد

شب موسیقی با پناهجویان در هلسینکی

شب موسیقی با پناهجویان در هلسینکی

11 April 2016


شب موسیقی با پناهجویان در هلسینکی به ابتکار کانون افغانستانی های فنلنذ

وضعیت پناهجویان در کشور ناروی

وضعیت پناهجویان در کشور ناروی

19 January 2012


وضعیت پناهجویان در کشور ناروی

اردوی تابستانی زبان مادری اطفال ونوجوانان پناهنده افغانی در فنلند + عکس

اردوی تابستانی زبان مادری اطفال ونوجوانان پناهنده افغانی در فنلند + عکس

8 August 2011


اردوی تابستانی زبان مادری اطفال ونوجوانان پناهنده افغانی در فنلند

وضعیت ناگوار پناهجویان افغان در بلجیم!!

وضعیت ناگوار پناهجویان افغان در بلجیم!!

18 June 2011


وضعیت ناگوار پناهجویان افغان در بلجیم!!

جمع آوری امضا برای قبولی پناهنده ی افغان

جمع آوری امضا برای قبولی پناهنده ی افغان

12 May 2011


جمع آوری امضا برای قبولی پناهنده ی افغان

تظاهرات ده ها  تن از پناهجویان افغانی در فنلند! + عکس

تظاهرات ده ها تن از پناهجویان افغانی در فنلند! + عکس

3 May 2011


تظاهرات ده ها تن از پناهجویان افغانی در فنلند

بحران هویت: افسردگی مزمن -4 : حمزه واعظی

بحران هویت: افسردگی مزمن -4 : حمزه واعظی

28 February 2011


بحران هویت: افسردگی مزمن -4 : حمزه واعظی

آموزش زبان مادری برای جوامع مهاجر

آموزش زبان مادری برای جوامع مهاجر

26 February 2011


آموزش زبان مادری برای جوامع مهاجر

نظام خانواده: فرایند تغییر و منازعۀ قدرت -3 :حمزه واعظی

نظام خانواده: فرایند تغییر و منازعۀ قدرت -3 :حمزه واعظی

23 February 2011


نظام خانواده: فرایند تغییر و منازعۀ قدرت -3 :حمزه واعظی