اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

31 December 2022


اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

آینده افغانستان در حال تغییر است

آینده افغانستان در حال تغییر است

17 December 2022


آینده افغانستان در حال تغییر است.

نمایشگاه عکس و فیلم در شهر اسپو در برج های 11و12

نمایشگاه عکس و فیلم در شهر اسپو در برج های 11و12

11 December 2022


نمایشگاه عکس و فیلم در شهر اسپو

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

22 November 2022


ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

روند تحصیل در فنلند

روند تحصیل در فنلند

22 November 2022


روند تحصیل در فنلند

جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

21 October 2022


جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

15 October 2022


اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

12 October 2022


حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

با ما بپیوندید

با ما بپیوندید

1 October 2022


با ما بپیوندید

آشنایی با زنانی که جهان را رهبری می‌کنند

آشنایی با زنانی که جهان را رهبری می‌کنند

27 September 2022


آشنایی با زنانی که جهان را رهبری می‌کنند