دومین سرباز فنلند درافغانستان کشته شد

دومین سرباز فنلند درافغانستان کشته شد

16 February 2011


دومین سرباز فنلند درافغانستان کشته شد

تاریاهالونن رئیس جمهورفنلند طی سفرغیرمنتظره به شمال افغانستان رفت

تاریاهالونن رئیس جمهورفنلند طی سفرغیرمنتظره به شمال افغانستان رفت

19 January 2011


تاریاهالونن رئیس جمهورفنلند طی سفرغیرمنتظره به شمال افغانستان رفت

گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

4 December 2010


گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

24 November 2010


جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

شتاب چرخ سیاست برضد خارجیان در فنلاند

شتاب چرخ سیاست برضد خارجیان در فنلاند

12 November 2010


شتاب چرخ سیاست برضد خارجیان در فنلاند

اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

31 October 2010


اظهارنظریکی از نمایندگان فنلند درمورد پذیرش پناهندگان

طی مراسمی پرچم فنلند ولوح یادبودی از سوی قهرمان المپیک این کشور به مسئول کانون افغانستانیهای فنلند اهدا شد

طی مراسمی پرچم فنلند ولوح یادبودی از سوی قهرمان المپیک این کشور به مسئول کانون افغانستانیهای فنلند اهدا شد

24 October 2010


لوح یادبودی از سوی قهرمان المپیک این کشور به مسئول کانون افغانستانیهای فنلند اهدا شد

کنفرانس جوانان مهاجر که ازمکتب باز مانده اند در هیلسینکی دایر شد.

کنفرانس جوانان مهاجر که ازمکتب باز مانده اند در هیلسینکی دایر شد.

27 September 2010


کنفرانس جوانان مهاجر که ازمکتب باز مانده اند در هیلسینکی دایر شد

دیدارمهاجرین با شهردارهلسینکی + ویدئو

دیدارمهاجرین با شهردارهلسینکی + ویدئو

22 September 2010


دیدارمهاجرین با شهردارهلسینکی + ویدئو

دیپلمات ایرانی از فنلند تقاضای پناهنده گی کرد

دیپلمات ایرانی از فنلند تقاضای پناهنده گی کرد

13 September 2010


 سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت حسین علی زاده