دیپلمات ایرانی از فنلند تقاضای پناهنده گی کرد

دیپلمات ایرانی از فنلند تقاضای پناهنده گی کرد

13 September 2010


 سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت حسین علی زاده

فنلند بهترین کشور جهان شناخته شد

فنلند بهترین کشور جهان شناخته شد

18 August 2010


فنلند بهترین کشور جهان شناخته شد

گروپ ده نفری جوانان کانون افغانستانیهای فنلندمرحله مقدماتی صحرانوردی خودرادریکی ازجنگلهای شهراسپوانجام دادند+عکس

گروپ ده نفری جوانان کانون افغانستانیهای فنلندمرحله مقدماتی صحرانوردی خودرادریکی ازجنگلهای شهراسپوانجام دادند+عکس

15 May 2010


گروپ ده نفری جوانان کانون افغانستانیهای

جمعی از مسولین انجمنها وتعدادی از شخصیتهای افغانی مقیم فنلند با سفیر افغانستان درکشورهای شمال اروپا ملاقات نمودند + عکس

جمعی از مسولین انجمنها وتعدادی از شخصیتهای افغانی مقیم فنلند با سفیر افغانستان درکشورهای شمال اروپا ملاقات نمودند + عکس

8 May 2010


ملاقات با سفیر افغانستان -هلسینکی

گزارش ازسیمینارانجمنهای مهاجرین ( کردستانی وافغانستانی ) در فنلند – هلسنکی + عکس

گزارش ازسیمینارانجمنهای مهاجرین ( کردستانی وافغانستانی ) در فنلند – هلسنکی + عکس

30 March 2010


گزارش ازسیمینارانجمنهای مهاجرین ( کردستانی وافغانستانی ) در فنلند – هلسنکی + عکس

نسيمه رزميار از طرف سازمان حمايت از مهاجرين منحيث بهترین دختر مهاجر سال 2010 درفنلند انتخاب شد

نسيمه رزميار از طرف سازمان حمايت از مهاجرين منحيث بهترین دختر مهاجر سال 2010 درفنلند انتخاب شد

9 March 2010


نسيمه رزميار از طرف سازمان حمايت از مهاجرين منحيث بهترین دختر مهاجر سال 2010 درفنلند انتخاب شد

فنلاند مبارزه گسترده اي را براي مقابله با مصرف دخانيات آغاز کرد

فنلاند مبارزه گسترده اي را براي مقابله با مصرف دخانيات آغاز کرد

17 January 2010


فنلاند مبارزه گسترده اي را براي مقابله با مصرف دخانيات آغاز کرد

درمرکزخریدشهراسپودرفنلند چهارنفردراثرتیراندازی به قتل رسیدند

درمرکزخریدشهراسپودرفنلند چهارنفردراثرتیراندازی به قتل رسیدند

31 December 2009


درمرکزخریدشهراسپودرفنلند چهارنفردراثرتیراندازی به قتل رسیدند

سیمیناریکروزه جهت بهتروفق یابی پناهندگان دریکی ازشهرهای فنلند+عکس

سیمیناریکروزه جهت بهتروفق یابی پناهندگان دریکی ازشهرهای فنلند+عکس

12 December 2009


سیمیناریکروزه جهت بهتروفق یابی پناهندگان دریکی ازشهرهای فنلند

فنلند به درخواست کنندگان پناهندگی نسبت به بقیه کشورهای اتحادیه اروپا برخورد سخاوتمندانه دارد

فنلند به درخواست کنندگان پناهندگی نسبت به بقیه کشورهای اتحادیه اروپا برخورد سخاوتمندانه دارد

22 November 2009


فنلند به درخواست کنندگان پناهندگی نسبت به بقیه کشورهای اتحادیه اروپا برخورد سخاوتمندانه دارد