گروه طالبان از بخش های گونگون سالانه 500 میلیون دالر عاید می کنند

گروه طالبان از بخش های گونگون سالانه 500 میلیون دالر عاید می کنند

27 September 2020


گروه طالبان از بخش های گونگون سالانه 500 میلیون دالر عاید می کنند

سهميه‎ بندی کانکور و اعمال تبعيض آموزشی بر پايه‎ های قومی و نژادی

سهميه‎ بندی کانکور و اعمال تبعيض آموزشی بر پايه‎ های قومی و نژادی

25 September 2020


سهميه‎ بندی کانکور و اعمال تبعيض آموزشی بر پايه‎ های قومی و نژادی

زبان مادری پل ارتباطی!

زبان مادری پل ارتباطی!

12 September 2020


زبان مادری پل ارتباطی!

رسانه ها قادر به انجام کارهای معجزه آسا اند

رسانه ها قادر به انجام کارهای معجزه آسا اند

6 September 2020


رسانه ها قادر به انجام کارهای معجزه آسا اند

چرا آمریکا در برابر حمله بالای یک پایگاهش از سوی طالبان خود را به کوچه حسن چپ زد؟

چرا آمریکا در برابر حمله بالای یک پایگاهش از سوی طالبان خود را به کوچه حسن چپ زد؟

6 September 2020


چرا آمریکا در برابر حمله بالای یک پایگاهش از سوی طالبان خود را به کوچه حسن چپ زد؟

لویه جرگه، و پایان تاریخ باج گیری قومی

لویه جرگه، و پایان تاریخ باج گیری قومی

11 August 2020


لویه جرگه، و پایان تاریخ باج گیری قومی

احتمال ترک گروهی ۱۸۰ شهروند هندوی کشور

احتمال ترک گروهی ۱۸۰ شهروند هندوی کشور

11 August 2020


احتمال ترک گروهی ۱۸۰ شهروند هندوی کشور

چگونگی اختطاف و ناگفته های از حیات سیاسی محمد عیسی غرجستانی!

چگونگی اختطاف و ناگفته های از حیات سیاسی محمد عیسی غرجستانی!

9 August 2020


چگونگی اختطاف و ناگفته های از حیات سیاسی محمد عیسی غرجستانی!

هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

9 August 2020


هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

دانش‌آموز هلمندی مقام اول مسابقات ریاضی کامبوج را به دست آورد

دانش‌آموز هلمندی مقام اول مسابقات ریاضی کامبوج را به دست آورد

6 August 2020


دانش‌آموز هلمندی مقام اول مسابقات ریاضی کامبوج را به دست آورد