هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

9 August 2020


هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

دانش‌آموز هلمندی مقام اول مسابقات ریاضی کامبوج را به دست آورد

دانش‌آموز هلمندی مقام اول مسابقات ریاضی کامبوج را به دست آورد

6 August 2020


دانش‌آموز هلمندی مقام اول مسابقات ریاضی کامبوج را به دست آورد

صلح‌ خواهی و حکومت ‌داری با چا‌ل بازی و فریبکاری

صلح‌ خواهی و حکومت ‌داری با چا‌ل بازی و فریبکاری

5 August 2020


صلح‌ خواهی و حکومت ‌داری با چا‌لبازی و فریبکاری

تقویت صفوف جنگی طالبان به وسیله گروه اهل حدیث

تقویت صفوف جنگی طالبان به وسیله گروه اهل حدیث

19 July 2020


تقویت صفوف جنگی طالبان به وسیله گروه اهل حدیث

حزب اسلامی طالبان را در نبردها یاری میکند

حزب اسلامی طالبان را در نبردها یاری میکند

19 July 2020


حزب اسلامی طالبان را در نبردها یاری میکند

اطفال افغانستان قربانیان اصلی جنگ

اطفال افغانستان قربانیان اصلی جنگ

19 July 2020


اطفال افغانستان قربانیان اصلی جنگ

طالبان نمی توانند با توافقنامه امریکا _ طالبان کنار آیند

طالبان نمی توانند با توافقنامه امریکا _ طالبان کنار آیند

19 July 2020


طالبان نمی توانند با توافقنامه امریکا _ طالبان کنار آیند

سربازان خط نخست کاهش مرگ و میر “طفل و مادر” در افغانستان نرس قابله ها اند

سربازان خط نخست کاهش مرگ و میر “طفل و مادر” در افغانستان نرس قابله ها اند

17 July 2020


سربازان خط نخست کاهش مرگ و میر “طفل و مادر” در افغانستان نرس قابله ها اند

کدام اهداف را ایران در افغانستان دنبال میکند؟

کدام اهداف را ایران در افغانستان دنبال میکند؟

17 July 2020


کدام اهداف را ایران در افغانستان دنبال میکند؟

ادامه خشونت ها برای چه؟

ادامه خشونت ها برای چه؟

17 July 2020


ادامه خشونت ها برای چه؟