پیامدهای هفت وهشت ثور

پیامدهای هفت وهشت ثور

28 April 2023


پیامدهای هفت وهشت ثور

داستان زندگی کودک افغانستانی درسویدن

داستان زندگی کودک افغانستانی درسویدن

8 April 2023


داستان زندگی کودکی ازبغلان افغانستانی درسویدن

نفرین برتبعیض

نفرین برتبعیض

26 March 2023


نفرین برتبعیض

خاستگاه نوروز مهرآیین

خاستگاه نوروز مهرآیین

21 March 2023


خاستگاه نوروز مهرآیین

روز نو سال ( 1402)برای نوروزیان مبارک باد

روز نو سال ( 1402)برای نوروزیان مبارک باد

20 March 2023


روز نو سال ( 1402)برای نوروزیان مبارک باد

آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

22 February 2023


آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

سردار کابلی، ریاضی‌دانِ کیمیاگر

سردار کابلی، ریاضی‌دانِ کیمیاگر

21 January 2023


سردار کابلی، ریاضی‌دانِ کیمیاگر

رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

18 January 2023


رونمایی از آثار علمی استاد حاج محمدگلزاری دراختتامیه همایش بین المللی ارزگان

قربانی سرمایه‌های ملی در پای ایدئولوژی

قربانی سرمایه‌های ملی در پای ایدئولوژی

8 January 2023


قربانی سرمایه‌های ملی در پای ایدئولوژی

ابتذال شر

ابتذال شر

21 December 2022


ابتذال شر