مانیفست طالبان، مانیفست ظلمت

مانیفست طالبان، مانیفست ظلمت

2 June 2022


مانیفست طالبان، مانیفست ظلمت

مقاومت ملی در برابر طالبان واولویت حمایت از هزاره ها

مقاومت ملی در برابر طالبان واولویت حمایت از هزاره ها

26 May 2022


مقاومت ملی در برابر طالبان واولویت حمایت از هزاره ها

مراسم یاد بود و چهلم زنده یاد استاد حامد شفایی در هلسینکی!

مراسم یاد بود و چهلم زنده یاد استاد حامد شفایی در هلسینکی!

26 May 2022


مراسم یاد بود و چهلم زنده یاد استاد حامد شفایی در هلسینکی!

انتحاری،داعش وطالبان یک پدیده ای سیاسی است.

انتحاری،داعش وطالبان یک پدیده ای سیاسی است.

26 May 2022


انتحاری،داعش وطالبان یک پدیده ای سیاسی است.

رمز گشایی اصطلاح ژنوساید (نسل‌کشی) با تأکید بر مصداق‌های آن در افغانستان

رمز گشایی اصطلاح ژنوساید (نسل‌کشی) با تأکید بر مصداق‌های آن در افغانستان

26 May 2022


رمز گشایی اصطلاح ژنوساید (نسل‌کشی) با تأکید بر مصداق‌های آن در افغانستان

تداوم فاجعه «نسل کشی افشار» بگونه ی دیگر!

تداوم فاجعه «نسل کشی افشار» بگونه ی دیگر!

11 February 2022


تداوم فاجعه «نسل کشی افشار» بگونه ی دیگر!

سخنرانی بانوی مبارز هدا خموش در پارلمان اروپا

سخنرانی بانوی مبارز هدا خموش در پارلمان اروپا

11 February 2022


سخنرانی بانوی مبارز هدا خموش در پارلمان اروپا

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

25 January 2022


بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

شکست رسمیت دادن طا لبان دراسلو

شکست رسمیت دادن طا لبان دراسلو

25 January 2022


شکست رسمیت دادن طا لبان دراسلو

متن مطالبات و دادخواهی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان که توسط هدا خموش ارایه شد-1

متن مطالبات و دادخواهی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان که توسط هدا خموش ارایه شد-1

25 January 2022


متن مطالبات و دادخواهی جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان که توسط هدا خموش ارایه شد-