چرا آمریکا در برابر حمله بالای یک پایگاهش از سوی طالبان خود را به کوچه حسن چپ زد؟

چرا آمریکا در برابر حمله بالای یک پایگاهش از سوی طالبان خود را به کوچه حسن چپ زد؟

6 September 2020


چرا آمریکا در برابر حمله بالای یک پایگاهش از سوی طالبان خود را به کوچه حسن چپ زد؟

لویه جرگه، و پایان تاریخ باج گیری قومی

لویه جرگه، و پایان تاریخ باج گیری قومی

11 August 2020


لویه جرگه، و پایان تاریخ باج گیری قومی

احتمال ترک گروهی ۱۸۰ شهروند هندوی کشور

احتمال ترک گروهی ۱۸۰ شهروند هندوی کشور

11 August 2020


احتمال ترک گروهی ۱۸۰ شهروند هندوی کشور

چگونگی اختطاف و ناگفته های از حیات سیاسی محمد عیسی غرجستانی!

چگونگی اختطاف و ناگفته های از حیات سیاسی محمد عیسی غرجستانی!

9 August 2020


چگونگی اختطاف و ناگفته های از حیات سیاسی محمد عیسی غرجستانی!

هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

9 August 2020


هالیوود از زندگی روح الله نیکپا نخستین مدال آور المپیک افغانستان فلم می سازد!

دانش‌آموز هلمندی مقام اول مسابقات ریاضی کامبوج را به دست آورد

دانش‌آموز هلمندی مقام اول مسابقات ریاضی کامبوج را به دست آورد

6 August 2020


دانش‌آموز هلمندی مقام اول مسابقات ریاضی کامبوج را به دست آورد

صلح‌ خواهی و حکومت ‌داری با چا‌ل بازی و فریبکاری

صلح‌ خواهی و حکومت ‌داری با چا‌ل بازی و فریبکاری

5 August 2020


صلح‌ خواهی و حکومت ‌داری با چا‌لبازی و فریبکاری

تقویت صفوف جنگی طالبان به وسیله گروه اهل حدیث

تقویت صفوف جنگی طالبان به وسیله گروه اهل حدیث

19 July 2020


تقویت صفوف جنگی طالبان به وسیله گروه اهل حدیث

حزب اسلامی طالبان را در نبردها یاری میکند

حزب اسلامی طالبان را در نبردها یاری میکند

19 July 2020


حزب اسلامی طالبان را در نبردها یاری میکند

اطفال افغانستان قربانیان اصلی جنگ

اطفال افغانستان قربانیان اصلی جنگ

19 July 2020


اطفال افغانستان قربانیان اصلی جنگ