ازهفدهمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری در فنلند تجلیل به عمل امد + عکس

ازهفدهمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری در فنلند تجلیل به عمل امد + عکس

15 March 2012


هفدهمین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری در فنلند

ازمقام هنری مرحوم استادرحیم بخش درفنلند تجلیل به عمل امد + عکس

ازمقام هنری مرحوم استادرحیم بخش درفنلند تجلیل به عمل امد + عکس

23 May 2011


ازمقام هنری مرحوم استادرحیم بخش درفنلند تجلیل به عمل امد + عکس

گزارشی ازشانزدهمین سالگرد شهادت رهبرشهید مزاری درفنلند+عکس

گزارشی ازشانزدهمین سالگرد شهادت رهبرشهید مزاری درفنلند+عکس

8 March 2011


گزارشی ازشانزدهمین سالگرد شهادت رهبرشهید مزاری درفنلند