اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

31 December 2022


اولین سالگرد درگذشت زنده یاد استادحامدشفایی در هلسینکی!

آینده افغانستان در حال تغییر است

آینده افغانستان در حال تغییر است

17 December 2022


آینده افغانستان در حال تغییر است.

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

22 November 2022


ویبینار علمی و تخصصی نسل کشی هزاره ها!

روند تحصیل در فنلند

روند تحصیل در فنلند

22 November 2022


روند تحصیل در فنلند

جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

21 October 2022


جشنواره فیلم پناهنده در هلسینکی

اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

15 October 2022


اولین همایش باز برای افغانستان فرصت ها و چالش ها در هلسینکی

حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

12 October 2022


حماسه بزرگ و تاریخی در فنلند!

بازهم فنلنددر زمره شادترین و افغانستان از جمله غمگین ترین کشورهای جهان شناخته شد

بازهم فنلنددر زمره شادترین و افغانستان از جمله غمگین ترین کشورهای جهان شناخته شد

11 September 2022


فنلند از جمله شادترین کشورهای جهان و افغانستان هم از جمله غمگین ترین کشورهای جهان

اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

21 August 2022


اطلاعیه! گفتمان و نشست برای عوامل شکست جمهوریت

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

19 August 2022


اطلاعیه کلاس زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی