امضای تعهد نامه میان افغانستان و فنلند

امضای تعهد نامه میان افغانستان و فنلند

21 June 2011


امضای تعهد نامه میان افغانستان و فنلند

اولين سمينار بزرگ افغانهای مقيم فنلند در رابطه با مسايل تحصيلي و کار جوانان + عکس

اولين سمينار بزرگ افغانهای مقيم فنلند در رابطه با مسايل تحصيلي و کار جوانان + عکس

1 June 2011


اولين سمينار بزرگ افغانهای مقيم فنلند در رابطه با مسايل تحصيلي و کار جوانان

ازمقام هنری مرحوم استادرحیم بخش درفنلند تجلیل به عمل امد + عکس

ازمقام هنری مرحوم استادرحیم بخش درفنلند تجلیل به عمل امد + عکس

23 May 2011


ازمقام هنری مرحوم استادرحیم بخش درفنلند تجلیل به عمل امد + عکس

صدهزارنفرهمگام بارئیس جمهور فنلند ازقهرمانان جهانی تیم هاکی در شهر هلسینکی استتتقبال کردند + عکس

صدهزارنفرهمگام بارئیس جمهور فنلند ازقهرمانان جهانی تیم هاکی در شهر هلسینکی استتتقبال کردند + عکس

16 May 2011


صدهزارنفرهمگام بارئیس جمهور فنلند ازقهرمانان جهانی تیم هاکی در شهر هلسینکی استتتقبال کردند

تظاهرات ده ها  تن از پناهجویان افغانی در فنلند! + عکس

تظاهرات ده ها تن از پناهجویان افغانی در فنلند! + عکس

3 May 2011


تظاهرات ده ها تن از پناهجویان افغانی در فنلند

پيشتازي حزب ملي گراي فنلاند در انتخابات پارلماني

پيشتازي حزب ملي گراي فنلاند در انتخابات پارلماني

18 April 2011


پيشتازي حزب ملي گراي فنلاند در انتخابات پارلماني

دومین سرباز فنلند درافغانستان کشته شد

دومین سرباز فنلند درافغانستان کشته شد

16 February 2011


دومین سرباز فنلند درافغانستان کشته شد

تاریاهالونن رئیس جمهورفنلند طی سفرغیرمنتظره به شمال افغانستان رفت

تاریاهالونن رئیس جمهورفنلند طی سفرغیرمنتظره به شمال افغانستان رفت

19 January 2011


تاریاهالونن رئیس جمهورفنلند طی سفرغیرمنتظره به شمال افغانستان رفت

گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

4 December 2010


گزارش تازه ازسمینار پلیس فنلاند برای باز گشت داوطلبانه

جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس

24 November 2010


جوانان افغاني مقيم فنلند مدالهای افتخار کسب نمودند + عکس