اردوی زبان مادری فارسی دری سال 2011 فنلند

اردوی زبان مادری فارسی دری سال 2011 فنلند

13 November 2017


اردوی زبان مادری فارسی دری سال 2011 فنلند

جشن نوروز 1396در مرکز فعالیتهای کانون – هلسینکی

جشن نوروز 1396در مرکز فعالیتهای کانون – هلسینکی

13 November 2017


جشن نوروز 1396در مرکز فعالیتهای کانون – هلسینکی

جشن پایانی کلاسهای آموزش زبان فارسی دری کانون 2017

جشن پایانی کلاسهای آموزش زبان فارسی دری کانون 2017

13 November 2017


جشن پایانی کلاسهای آموزش زبان فارسی دری کانون 2017

عکسهای از سیمینار وفق یابی که توسط کانون در اواخر سال 2016برگزار گردید

عکسهای از سیمینار وفق یابی که توسط کانون در اواخر سال 2016برگزار گردید

13 November 2017


سیمینار وفق یابی

مجلس یادبود از قربانیان نسل کشی میرازولنگ ولایت سرپل در هلسینکی2017

مجلس یادبود از قربانیان نسل کشی میرازولنگ ولایت سرپل در هلسینکی2017

23 August 2017


عکس ها ازکشتار مردم ملکی ولایت غور و اعتراض مردم به این فاجعه

عکس ها ازکشتار مردم ملکی ولایت غور و اعتراض مردم به این فاجعه

28 July 2014


عکس ها ازکشتار مردم ملکی ولایت غور سخن می گوید

بدخشان به روایت تصویر

بدخشان به روایت تصویر

4 May 2014


بدخشان به روایت تصویر

کزارش تصویری از نشست مشورتی کانون

کزارش تصویری از نشست مشورتی کانون

25 February 2013


گزارش تصویری از نشست مشورتی کانون