سیمینار وفق یابی در هلسینکی (2016) که توسط کانون افغانستانیهای فنلند برگزارشد

سیمینار وفق یابی در هلسینکی (2016) که توسط کانون افغانستانیهای فنلند برگزارشد

24 August 2017


مجلس یادبود از قربانیان نسل کشی میرازولنگ ولایت سرپل در هلسینکی2017

مجلس یادبود از قربانیان نسل کشی میرازولنگ ولایت سرپل در هلسینکی2017

23 August 2017