یاسین رضایی کاندیدای شورای شهریوسکولا،  تارایخ انتخابات 9.4.2017

یاسین رضایی کاندیدای شورای شهریوسکولا، تارایخ انتخابات 9.4.2017

27 March 2017


 Opiskelijat hyödyntävät Jyväskylän palveluita, mutta Jyväskylä ei saa heitä jäämään, eikä tunnu

اطلاعیه اموزش زبان مادری و ورزش

اطلاعیه اموزش زبان مادری و ورزش

18 January 2015


اطلاعيِه

درادامه فعاليتهای فرهنگي و ورزشي سال گذشته

اطلاعیه: جشن پاياني کورسهای خزاني زبان مادری و ورزشي و سال نو ميلادی

اطلاعیه: جشن پاياني کورسهای خزاني زبان مادری و ورزشي و سال نو ميلادی

26 December 2014


جشن پاياني کورسهای خزاني زبان