اطلاعیه ! کورسهای وفق یابی

اطلاعیه ! کورسهای وفق یابی

20 August 2017


  به اطلاع افغانستانی های شهر هلسینکی رسانیده میشود ! که کورسهای آشنایی با نهادهای فنلند( وفق یابی)

اطلاعیه کورسهای صلیب سرخ برای افراد داوطلب کمک به پناهجویان!

اطلاعیه کورسهای صلیب سرخ برای افراد داوطلب کمک به پناهجویان!

3 August 2017


اطلاعیه کورسهای صلیب سرخ برای افراد داوطلب کمک به پناهجویان! صلیب سرخ فنلند برای افرادیکه داوطلبانه

اطلاعیه سمینار محصلین

اطلاعیه سمینار محصلین

16 April 2017یاسین رضایی کاندیدای شورای شهریوسکولا،  تارایخ انتخابات 9.4.2017

یاسین رضایی کاندیدای شورای شهریوسکولا، تارایخ انتخابات 9.4.2017

27 March 2017


 Opiskelijat hyödyntävät Jyväskylän palveluita, mutta Jyväskylä ei saa heitä jäämään, eikä tunnu