کوچی طالبان یک تن از باشندگان ناهور ولایت غزنی را زنده آتش زدند

کوچی طالبان یک تن از باشندگان ناهور ولایت غزنی را زنده آتش زدند

21 June 2011


کوچی طالبان یک تن از باشندگان ناهور ولایت غزنی را زنده آتش زدند

مهارت های موفقیت درتحصیل

مهارت های موفقیت درتحصیل

22 May 2011


مهارت های موفقیت درتحصیل

بهترین پشتوانه ی فرزند شما

بهترین پشتوانه ی فرزند شما

18 May 2011


بهترین پشتوانه ی فرزند شما

مرحوم وکیل محمد اکبرنرگس نمادی ازیک خانوادهء قربانی کوچ اجباری واستبداد:محمد عوض نبی زا ده

مرحوم وکیل محمد اکبرنرگس نمادی ازیک خانوادهء قربانی کوچ اجباری واستبداد:محمد عوض نبی زا ده

24 April 2011


مرحوم وکیل محمد اکبرنرگس نمادی ازیک خانوادهء قربانی کوچ اجباری واستبداد:محمد عوض نبی زا ده

چند نكته ی لازم در تربیت كودكان

چند نكته ی لازم در تربیت كودكان

10 April 2011


چند نكته ی لازم در تربیت كودكان

تبعیض وبیعدالتی درتقسیم بودجهء ملی افغانستان : محمد عوض نبی زاده

تبعیض وبیعدالتی درتقسیم بودجهء ملی افغانستان : محمد عوض نبی زاده

4 April 2011


تبعیض وبیعدالتی درتقسیم بودجهء ملی افغانستان

نگاهی به علل مشکلات خانوادگی

نگاهی به علل مشکلات خانوادگی

20 February 2011


نگاهی به علل مشکلات خانوادگی

ذخایر ارزی افغانستان به بیش از پنج میلیارد دالر رسیده است

ذخایر ارزی افغانستان به بیش از پنج میلیارد دالر رسیده است

2 February 2011


ذخایر ارزی افغانستان

نقش والدین در سلامت روانی فرزندان

نقش والدین در سلامت روانی فرزندان

24 January 2011


نقش والدین در سلامت روانی فرزندان

چشم انداز مثبت اقتصاد جهان در سال 2011

چشم انداز مثبت اقتصاد جهان در سال 2011

18 January 2011


چشم انداز مثبت اقتصاد جهان در سال 2011