پرفیسر ناظرحسین از کدرهای مهم فرهنگی علمی در گذشت

پرفیسر ناظرحسین از کدرهای مهم فرهنگی علمی در گذشت

30 October 2022


پرفیسر ناظرحسین از کدرهای مهم فرهنگی علمی در گذشت

سخنرانی دادخواهانه ای زهرا جویا درپنجاه ویکمین نشست سازمان ملل متحد

سخنرانی دادخواهانه ای زهرا جویا درپنجاه ویکمین نشست سازمان ملل متحد

16 September 2022


سخنرانی دادخواهانه ای زهرا جویا درپنجاه ویکمین نشست سازمان ملل متحد

تکرار تاریخ!

تکرار تاریخ!

3 July 2022


تکرار تاریخ!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

25 January 2022


بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت نشست طالبان در ناروی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

1 January 2022


بیانیه کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت رحلت استاد حامد شفایی!

درخور توجهِ حاكميت طالبانی- داکترمحی‌الدین مهدی

درخور توجهِ حاكميت طالبانی- داکترمحی‌الدین مهدی

28 December 2021


ادامه مطلب

ترور و تروریست از سر این مردم دست بردار نیست!

ترور و تروریست از سر این مردم دست بردار نیست!

14 November 2021


ترور و تروریست از سر این مردم دست بردار نیست!

زهرا میرزایی طلا گرفت اما نه برای افغانستان !

زهرا میرزایی طلا گرفت اما نه برای افغانستان !

14 November 2021


زهرا میرزایی طلا گرفت اما نه برای افغانستان !

عوامل داخلی شکست جمهوریت چه بود؟ ملک ستیز

عوامل داخلی شکست جمهوریت چه بود؟ ملک ستیز

23 October 2021


عوامل داخلی شکست جمهوریت چه بود؟

قوانین جنسیتی طالبان به قیمت جان زنان و دختران تمام می‌شود

قوانین جنسیتی طالبان به قیمت جان زنان و دختران تمام می‌شود

16 October 2021


قوانین جنسیتی طالبان به قیمت جان زنان و دختران تمام می‌شود