حضور معاون کانون در برنامه راهنمایان اصلی اوارتی در کشور اسلوونی

حضور معاون کانون در برنامه راهنمایان اصلی اوارتی در کشور اسلوونی

5 June 2024


حضور معاون کانون در برنامه راهنمایان اصلی اوارتی در کشور اسلوونی

با جشن محدود، سال تحصیلی (سال 23-24) کلاس‌های زبان مادری اطفال و نوجوانان افغانستانی در هلسینکی به پایان رسید!

با جشن محدود، سال تحصیلی (سال 23-24) کلاس‌های زبان مادری اطفال و نوجوانان افغانستانی در هلسینکی به پایان رسید!

26 May 2024


با جشن محدود سال تحصیلی (سال 23-24) کلاس‌های زبان مادری اطفال و نوجوانان افغانستانی در هلسینکی به پایان رسید!

پایان سال تحصیلی کلاس های زبان مادری اطفال و نوجوانان کانون

پایان سال تحصیلی کلاس های زبان مادری اطفال و نوجوانان کانون

10 May 2024


پایان سال تحصیلی کلاس های زبان مادری اطفال

ثبت نام اردوی زبان مادری اطفال ۷ تا ۱۴ پناهندگان افغانستان در فنلند

ثبت نام اردوی زبان مادری اطفال ۷ تا ۱۴ پناهندگان افغانستان در فنلند

10 May 2024


ثبت نام اردوی زبان مادری اطفال ۷ تا ۱۴ پناهندگان افغانستان در فنلند

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی در هلسینکی

مراسم نکوداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی در هلسینکی

25 October 2023


مراسم نکوداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی در هلسینکی

هزاره های عراق

هزاره های عراق

6 September 2023


هزاره های عراق

اطلاعیه کلاسهای فارسی دری اطفال و نوجوانان در هلسینکی

اطلاعیه کلاسهای فارسی دری اطفال و نوجوانان در هلسینکی

13 August 2023


اطلاعیه کلاسهای فارسی دری اطفال و نوجوانان در هلسینکی

پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

24 May 2023


پایان کلاس های زبان مادری فارسی دری سال تحصیلی 2022-2023 کانون!

داستان زندگی کودک افغانستانی درسویدن

داستان زندگی کودک افغانستانی درسویدن

8 April 2023


داستان زندگی کودکی ازبغلان افغانستانی درسویدن

آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟

22 February 2023


آیا آموزش زبان مادری برای اطفال در جوامع مهاجر پذیر بریاد گیری زبان دوم تاثیرمنفی دارد؟