چرا، به که و به کدام حزب در انتخابات پارلمانی فنلند رای بدهیم؟

محمد رفیق رجا

هم وطنان افغانستانی وفارسی زبانان مقیم فنلند!

درآستانه انتخابات پارلمانی درفنلند قرارداریم. درین رابطه چند سخنی دارم با هم وطنان خوب مقیم فنلند.شما می دانید که درین کشور،زندگی براساس قوانین واحساس مسئولیت انسانی شهروندان آن، رقم می خورد. مهاجرین که تابعیت این کشوررا گرفته اند ازهرگونه حقوق شهروندی برخورداراست. تبعیض درین کشورنه تنها وجود ندارد که ارتکاب تبعیض چه به شکل عملی وچه به شکل گفتاری جرم است.جرم که جزای آن؛ قطعا پس از ثبوت؛ اجرا می گردد.خارجی ها درین کشوربراساس قانون ورویه ای اجتماعی ،پس ازانکه حق شهروندی وتابعیت را رسما دریافت کردند، جذب جامعه گردیده و تمام امتیازات اجتماعی را مستحق می گردد.هویت انسانی ،موقعیت حقوقی واجتماعی خارجی های وفق یافته، درین کشور، ازهرنظربا توجه به ذهنیت ما از “خارجی بودن” بگونه ای است که هرگز نمی شود خود را خارجی گفت.درست ترودقیق تر این است که خودرا ” فنلندی های جدید” خطاب کنیم. بنا بر آنچه گفته شد، تمام انهای که تابعیت این کشور را دریافت نموده است، بدون هیچ گونه تفاوت از “حق رای” و”حق انتخاب شدن” برای هرگونه مقام وموقعیت بر خوردار است.

به که، و به کدام حزب رای بدهیم؟
درین کشور،کاندیدان هم بشکل شخصی وهم از طریق احزاب خود را کاندید می نمایند. برنامه کاندیدان واحزاب؛ تنها معیارمهم است که می شود برای رای دادن، آن را مورد ارزیابی وتصمیم قرار داد. اساس رای دادن به کاندید مورد نظر، این است که ایا در برنامه او،نیازمندیهای منطقه ای ویا مشکلات اجتماعی که تقریبا یک شهروند ویا جامعه با او مواجه است؛ وجود دارد یانه؟صلاحیت های شخصی، تحصیلات وشفافیت اخلاقی کاندیدان معیار دیگری است که باید با دقت مورد توجه قرارداد.زیرا برای تصویب پلان وقوانین مورد نیازوانجام وظایف وتعهدات نمایندگی مردم، صلاحیت های شخصی واخلاقی کاندیدان بی نهایت مهم است. شعارهای پوپولیستی یا عوام فریبانه یکی از معیارهای است که مارا در تشخیص فقدان صلاحیت نمایندگی مردم درین کشورکمک می نماید. مثلا. برخی ازاحزاب ، برنامه های شدیدا ضد خارجی دارند ویا هیچ بر نامه ای مشخص برای مشکلات اجتماعی ندارند، اما کسانی که از طرف این گونه احزاب کاندید شده است ، دربرخی ازمناطق شعارهای داغ ترازاحزاب طرفدارمهاجرین سرمی دهند.این را درادبیات انتخاباتی می گویند شعارهای عوام فریبانه.برای ما وشما ؛ مهم این است که برنامه احزاب ویا اشخاص؛ با توجه به اولویت های ملی ومشکلات اقتصادی، فرهنگی واجتماعی وبه تناسب قانون اساسی فنلند ونیزدرچوکات مقررات یک کشوراروپای چگونه است.
درین کشوراکثریت کاندیدان از طریق احزاب برای مبارزات انتخاباتی معرفی وحمایت می گردد.انچه که در باره تامین حقوق برابرشهروندی در مقدمه این نوشته گفته شد،درقوانین رسمی وروابط اجتماعی اکثریت شهروندان فنلندی ؛ واقعیت داشته ،ما و شما آن را، در زندگی خود احساس می نماییم. اما در لایه های درونی این جامعه وبرخی احزاب سیاسی درین کشور، مثل دیگرکشور های اروپایی، گروهای افراطی ضد خارجی وجود دارند.یکی از عوامل رشد گروهای افرطی ضد خارجی ؛ عدم شرکت “مهاجرین” ویا “فنلندی های جدید” در انتخابات وسرنوشت جاری درین کشور است. شرکت نکردن در انتخابات به طورطبیعی پیامدهای ذیل را، می تواند داشته باشد:
یکم: راه را برای احزاب ضد خارجی بازمی نماید.
دوم: عدم مشارکت ما در انتخابات بر بنیاد های حقوقی عادلانه وقانونی درین کشور،که اکنون به نفع اکثریت وبه خصوص فنلاندی های جدید،می باشد صدمه می زند.
سوم: شرکت نکردن ما درانتخابات در واقع سپردن تصمیم سرنوشت خود؛ بدست احزاب است که به تدریج حقوق شهروندی ما را مورد تهاجم قرار می دهند.احزاب افراطی که با بزرگ نمایی اشتباهات خارجی ها وبرجسته کردن نقاط ضعف فرهنگی خارجی ها ، روان اجتماعی را بر ضد خارجی ها مستند سازی وتحریک می نمایند.
درین دوره انتخاباتی هردو حزب سوسیال دموکرات وحزب سبز، برای اولویت های ملی ومشکلات کنونی درین کشوروبه خصوص برنامه روشن برای وفق یابی وکمک به مهاجرین دارند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • 23
  • ثور
  • 1400
  • 13
  • May
  • 2021
  • 1
  • شوال
  • 1442

عضویت در کانون