dari    english    suomi   
ADCO logo
    Etusivu     Artikkelit     Keitä olemme     Teidän mielipiteenne     Yhteystiedot     Linkkejä     Arkisto     Uutiset     Vieraskirja

      Kulttuuri
· Uskonto
· Kirjat
· Tarinat/romaanit
· Kasvatus ja koulutus
· Kuvagalleria
· Musiikki
· Elokuva
· Liikunta ja urheilu
· Afgaanisananlaskut
· Afgaanitanssit
· Näyttelyt
· Sanomalehdet
· Turismi
· Afgaanikäsityö
· Afgaaniruokia
· Matkapäiväkirjoja
· Tieteelliset tutkimukset
· Runot

      Yhteiskunta
· Naiset
· Lapset
· Nuoret
· Vähemmistöt
· Pakolaiset
· Köyhyys
· Työttömyys
· Asutus
· Huumeet
· Jälleenrakennus
· Luonto ja ympäristö
· Rasismi ja syrjintä
· Korruptio
· Vammaiset
· Terveys

Maailmanlaajuinen ihmisoikeusjulistus


JOHDANTO

Koska ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja riistämättömien oikeuksiensa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja
rauhan perustana maailmassa,

koska ihmisoikeuksia on väheksytty tai ne on jätetty huomiotta, on tapahtunut raakuuksia, jotka ovat järkyttäneet ihmiskunnan omaatuntoa ja kun kansojen korkeimmaksi päämääräksi on julistettu sellaisen maailman luominen, missä ihmiset voivat vapaasti nauttia sanan ja uskon vapautta sekä elää vapaina pelosta ja puutteesta, koska on välttämätöntä, että ihmisoikeudet turvataan oikeusjärjestyksellä, jotta ihmisten ei olisi pakko viimeisenä keinona nousta kapinaan pakkovaltaa ja sortoa vastaan, koska on tähdellistä edistää ystävällisten suhteiden kehittymistä kansojen välille,

koska Yhdistyneiden kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin ja kun ne ovat ilmaisseet vakaan tahtonsa edistää sosiaalista kehitystä ja paremman elintason aikaansaamista vapaammissa olossa,

koska jäsenvaltiot ovat yhteistoiminnassa Yhdistyneiden kansakuntien kanssa sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleistä kunnioittamista ja noudattamista, koska yhteinen käsitys näiden oikeuksien ja vapauksien sisällöstä on mitä tärkein tämän sitoumuksen täydelliselle toteuttamiselle,

niin sen vuoksi YLEISKOKOUS antaa TÄMÄN IHMISOIKEUKSIEN MAAILMANLAAJUISEN JULISTUKSEN kaikkien kansojen ja kaikkien kansakuntien yhteiseksi ohjeeksi tavoiteltavaksi, jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskuntaelin pitäen alati mielessään tämän julistuksen pyrkisi valistamalla ja opettamalla edistämään näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä turvaamaan jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein niiden yleisen ja tehokkaan tunnustamisen ja noudattamisen sekä itse jäsenvaltioiden kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden kansojen keskuudessa.

1. Artikla

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.

2. Artikla

Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen.

3. Artikla

Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

4. Artikla

Ketään ei saa pitää orjana tai orjuutettuna, kaikki orjuuden ja orjakaupan muodot on kiellettävä.

5. Artikla

Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmasti, epäinhimillisesti tai alentavasti.

6. Artikla

Jokaisella ihmisellä on kaikkialla oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä lain edessä.

7. Artikla

Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja oikeutetut ilman syrjintää yhtäläiseen lain suojaan. Kaikilla on oikeus tasavertaiseen suojaan tätä julistusta loukkaavaa
syrjintää vastaan sekä kaikkea sellaiseen syrjintään tähtäävää yllytystä vastaan.

8. Artikla

Jokaisella on oikeus todelliseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaavat hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.

9. Artikla

Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

10. Artikla

Jokaisella on täysin tasa-arvoisesti oikeus siihen, että häntä oikeudenmukaisesti ja julkisesti kuullaan riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostettua rikossyytettä selvitettäessä.

11. Artikla

(1) Jokaisen rikollisesta teosta syytteessä olevan henkilön oletetaan olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa
oikeudenkäynnissä, jossa hänelle on taattu hänen puolustuksensa.

(2) Ketään ei pidä tuomita rangaistavaksi teoista tai laiminlyönneistä, jotka eivät kansallisen tai kansainvälisen oikeuden mukaan olleet rikollisia niiden tekohetkellä. Myöskään ei pidä tuomita ankarampaan rangaistukseen, kuin mikä oli sovellettavissa rangaistavan teon suoritushetkellä.

12. Artikla

Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin
tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai hyökkäyksiä vastaan.

13. Artikla

(1) Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä.

(2) Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.

14. Artikla

(1) Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.

(2) Tähän oikeuteen ei voida vedota, kun on kysymys tosi epäpoliittisista rikoksista johtuvista syytteistä tai teoista, jotka ovat vastoin Yhdistyneiden kansakuntien periaatteita ja päämääriä.

15. Artikla

(1) Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen.

(2) Keltään ei saa mielivaltaisesti riistää kansalaisuutta eikä evätä oikeutta kansalaisuuden vaihtamiseen.

16. Artikla

(1) Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaista rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen.

(2) Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta.

(3) Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.

17. Artikla

(1) Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa.

(2) Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan.

18. Artikla

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.

19. Artikla

Jokaisella on oikeus mielipiteen-ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

20. Artikla

(1) Kaikilla on oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen.

(2) Ketään ei saa pakottaa liittymään mihinkään yhdistykseen.

21. Artikla

(1) Jokaisella on oikeus osallistua maansa hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä.

(2) Jokaisella on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin.

(3) Kansan tahto on hallitusvallan perusta; tämä tahto on ilmaistava määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja joissa äänestys on salainen tai muuta vaalivapauden turvaavaa menettelyä noudattava.

22. Artikla

Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioonottaen nauttia hänen ihmisarvolleen ja persoonallisuutensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä
oikeuksia.

23.Artikla

(1) Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.

(2) Jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä.

(3) Jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.

(4) Jokaisella on oikeus perustaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä niihin etujensa puolustamiseksi.

24. Artikla

Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.

25. Artikla

(1) Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon
ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun
hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.

(2) Äideillä ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun. Kaikkien lasten tulee nauttia samaa yhteiskunnan suojaa riippumatta siitä, ovatko he syntyneet avioliitossa tai sen ulkopuolella.

26. Artikla

(1) Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on oltava ainakin alkeis-ja perusopetuksen osalta maksutonta. Alkeisopetuksen on oltava pakollinen. Teknistä ja ammattiopetusta on oltava yleisesti saatavilla, ja korkeamman opetuksen on oltava avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kykyjensä mukaan.

(2) Opetuksen on pyrittävä ihmisten persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee
edistää ymmärtämystä, suvitsevaisuutta ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu-ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä edistämään Yhdistyneiden
kansakuntien toimintaa rauhan ylläpitämiseksi.

(3) Vanhemmilla on ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu.

27. Artikla

(1) Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista.

(2) Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

28. Artikla

Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin
toteutua.

29. Artikla

(1) Jokaisella ihmisellä on velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska vain sen puitteissa hänen yksilöllisen olemuksensa vapaa ja täysi kehitys on mahdollinen.

(2) Käyttäessään oikeuksiaan ja nauttiessaan vapauksiaan kukaan ei ole muiden kuin sellaisten lailla säädettyjen rajoitusten alainen, joiden yksinomaisena tarkoituksena on turvata toisten oikeuksien ja vapauksien tunnustaminen ja kunnioittaminen sekä moraalin, julkisen järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin oikeutetut vaatimukset kansanvaltaisessa yhteiskunnassa.

(3) Näitä oikeuksia ja vapauksia ei missään tapauksessa saa käyttää vastoin Yhdistyneiden kansakuntien päämääriä ja periaatteita.

30. Artikla

Mitään tässä julistuksessa ei saa tulkita niin, että valtio, ryhmä tai yksityinen henkilö voi sen perusteella katsoa oikeudekseen tehdä sellaista, mikä voisi hävittää tässä määriteltyjä oikeuksia ja vapauksia.


      Politiikka
· Afganistanin valtio
· Afganistanin suurlähetystöt
· Afganistanilaiset puolueet
· Demokratia
· Ihmisoikeudet
· Afganistanin historia
· Sota
· Rauha
· Turvallisuus
· Terrorismi
· USA-Afganistan
· YK-Afganistan
· EU-Afganistan
· Suomi-Afganistan
· Afganistan-naapurivaltiot

      Lait ja sopimukset
· Maailmanlaajuinen ihmisoikeusjulistus
· Afganistanin perustuslaki
· Puolueen toimintalaki
· Vaalien laki
· Kansainväliset sopimukset ja artikkelit
·
·

Login »