ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

پیام نهاد بین المللی زنان سویدن


01.11.2005 20:28

درباره ء آزادی بی قید وشرط سیاسی آقای " محقق نسب"

سردبیر مجله ء دفاع از حقوق زنان

با تأسف وتعجب فراوان آگاهی یافته ایم که ارگانهای حراست حقوق شهروندان ومشاوران بلند پایه دینی ومذهبی دولت اسلامی افغانستان محترم "محقق نسب " سردبیر مجله ء حقوق زن را خلاف نصوص واحکام ارزشهای اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ارزشهای دموکراتیک قانون اساسی وارژشهای قانون اجراآت جزایی افغانستان ، خودسرانه نخست بازداشت وبا شتاب درنگ ناپذیری محاکمه وبه دوسال حبس محکوم وبا تعصب خشونت آمیزی شوربختانه با یک شخصیت فرهنگی ودانشمند مذهبی کشور، برخورد ناشیا نه کرده اند .

" نهاد بين المللی زنان افغانستان درسویدن " به این باوراست که زنان آزاده ء افغا نستان در آستانهء گذار از برزخ مردسالاری ، زن ستیز ی وحشتناک وسخت جان قبیله سالاری ،بسوی دیگر گونیهای فرهنگی وتحولات اجتماعی وسیاسی درحال حرکت نوسانی وپر پیچ وتاب است.

روند مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری ،مبارزات شک آفرین پارلمانی وشورا های ولایتی کشور بروشنی آشکار ساخت که:

مادران مرد آفرین وزنان آزاده ء افغانستان از تاریخ پرتلاطم میهن خویش ،بویژه ازکشمکشهای خونین تنظیمهای بنیادگرا ، احزاب چپی وراستی دوران سلطنت طی نزدیک به سه دهه درسهای سودمندی اندوخته اند .

مرگ ومیر کودکان ، زنان ومردان پیر وسالخورده ،مهاجرتهای اجباری وتبعید کادرهای ملی وکار آگاهان رشته های گونه گون دانش وتکنیک معاصر ،ویرانی وغارت شهرها وروستا ها ،تجاوز وزور آزمایی قدرتهای لجام گسیخته ء جهان را درین صحنه ءپیکار جهانی با چشمان باز دیده ورنجهای بیکران واستخوانسوز جامعهء بلادیده ء خودرا تا مغز استخوان احساس کرده اند.

به نظر سازمان بین المللی زنان افغانستان درسویدن ، اشتراک فعال وشگفتی انگیز زنان افغانستان درمبارزات ریاست جمهوری ،پارلمانی وشوراهای ولایتی، نتیجه ء منطقی رشد آگاهی ، تراکم تجارب تلخ تاریخی وواکنش دادخواهانه ودموکراتیک زنان افغانستان ونماینده گان آگاه آنان علیه سیاست منسوخ مردسالاری وزن ستیزی طراز طالبی بوده است.

زنان آزاده ء افغانستان طی قرون متمادی ،از حقوق آموزش وپرورش سواد وسیاست ،فرهنگ واد ار ه ،عشق به زنده گی وانتخاب همسر وبیک سخن به "برکت " سلطه و غلبه ءفرهنگ عصر جاهلیت عرب و مناسبات قبیله سالاری تا هنوز ازتما می حقوق قانونی وشرعی خود غالبا محروم بوده اند ودر تاریکی قرون وسطایی زنده گی تلخ وسرنوشت غم انگیز وبرده واری داشته اند

نماینده گان آگاه وتحصیلکرده ء زنان بویژه نسل پرخاشجوی ونوخاستهء آنان با احساس این دردهای روانسوز تاریخی ، بیش از هر قشر ولایه ء اجتماعی ،مشتاق وتشنه ء آزادی، دموکراسی ،ترقی ، صلح وبرابری حقوقی زنان بامردان میباشند.

درچنین احوال وشرایط سیاسی ، فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی وجهانی مساعد ، نهادهای دموکراتیک آموزشی وپرورشی افغانستان ازجمله

وزارت آموزش وپرورش ، وزارت آموزشهای عالی ، وزارت امور اجتماعی ،شورای علمای دین، اماما ن وخطیبان وواعظان روشن بین مذاهب فرقه ها وطریقه ها ، احزاب سیاسی درون مرزی با درک وشناخت ژرف این افراط کاريهای مستبدانه مردان در حق زن وکانون خانواده ها " پس از هزار وچهار صد سال تجربه های تلخ تاریخ میتوانند وباید به نیازمندیهای روبه افزایش زمان وزنان آزاده ء افغانستان پاسخهای روشن دموکراتیک وانسانی به گویند . بیک کلام به آدمکشان وبه نسل کشان وحشی دیگر اجازه ندهند که زیر نام وشعار دین ومذهب بیش ازین در آسیاب ادارهءنظامی پاکستان وحلقه های حاکم کشورهای خاورمیانهء عربی ونفتخواران جهان آب وخون بریزند وگرنه اکثریت قریب به اتفاق مردان این سر زمین در روز رستاخیز ، گریبان خو د را ازچنگال ملیارد ها زن ستمدیده ء جهان رها کرده نخواهند توانست.

تبعیدیان ومهاجران اجباری افغانستان ثروتهای عظیم فرهنگی معنوی فکری سیاسی واجتماعی کشور وکار آگاهان رشته های گونه گون دانش وتکنیک معاصر اند.

این نیروهای محرکه ء تکا مل فرهنگی سیاسی واجتماعی بیش از هر قشر وطبقه دیگر کشور ، استعداد و امکانات کافی دارند که با استفاده از رسانه های گروهی ،شبکه های جهانی انترنت ، مطبوعات آزاد ترانه ها سروده ها وهنر های تصویری به تبلیغات تهاجمی گسترده تر وهماهنگ تری بسود آزادی وبرابری حقوق زنان بامردان وارتقای نقش اجتماعی زنان در تحولات دموکراتیک جامعه آغاز کنند وبه این وسایل شریفانه ء سیاسی وتبلیغاتی بر دشمنان آشتی نا پذیر طرفداران ازادی ،دموکراسی ترقی صلح وبرابر حقوقی زنان با مردان غلبه یابند

ما با شناخت این رسالت تاریخی ونیازهای مبرم جنبش جهانی زنان اینک یورش دموکراتیک خودرا به خاطر رهایی بیقید وشرط

آقای "محقق نسب " سر دبیر مجله ء حقوق زن آفغانستان آغاز مینمایيم.

از همه همکاران قلمی سایت آریایی ،دانشمندان دین ،شخصیتهای سیاسی ،فرهنگی اجتماعی ،قانوندانان ، حقوق شناسان ،هنرمندان سخنوران ، طنزنویسان ، احزاب سیاسی درون مرزی ، روزنامه نگاران نهضتها وجنبشهای طرفدار اندیشه های آزادی دموکراسی ترقی صلح وبرابری حقوقی زنان با مردان صمیمانه تقاضا میکنيم تا درین کار زار تبلیغاتی وتجربه نوین سیاسی در افغانستان اشتراک فعال ورزند

وطالبگرایان درون دولت اسلامی را به پسرفتهای آشکار قانونی ودموکراتیکی ، بسوی جامعهء مدنی ، مجبور نمایند

به امید ابتکارهای نو ین وغلبه ء نو اندیشان درین کارزار تبلیغاتی دادخوا هانه وآزاد ی بی قید وشرط "محقق نسب" ، از بند وزندان پاسداران خرافه های دوران قبیله سالاری وعصر جاهلیت .


فرشته حضرتی رییس نهاد بین المللی زنان افغانستان2005-10-28 ،سویدن

·

زنان      
'وضع زنان در افغانستان تغييری نيافته است' ·
ترور یکی از مدافعین حقوق زنان در قندهار ·
نيمى از مهاجران زنان هستند ·
ممنوعيت چاپ تصاوير زنان در روزنامه‌هاي عربستان ·
خشونت خانگی علیه زنان ·
مینا زن شهیدیکه بر قله مبارزات آزادیخواهانه افغانستان می‌درخشد ·
حجاب، فطری و مشترک بین ادیان ·
اسلام و نیمه ای دیگری از اجتماع ·
بحران اجتماعي زنان عرب و فتواي مجمع فقهي ·
در پي حضور زني محجبه در تلويزيون دانمارك : ·
از مبارزات خواهر امیرکابل تا شجاعت زوجهً میر هزاره ·
تاریخچه روز بین المللی روز زن ·
سهم خورشید از مردان پنجشیر ·
وضعیت اسفبار روسپيان در اروپا از زبان خودشان ·
فاطمه ، فاطمه است : گزیده کوتاه از علی شریعتی ·
سخنرانی ملالی جويا در پارلمان افغانستان ·
زنان پاکستانی از تجاوز جنسی می گويند ·
سیمیناررفع خشونت علیه زنان درهرات دایرگردید ·
زنان افغاني پشت فرمان اتومبيل ·
ساده‌انگاري در تحليل وضعيت زنان جوامع مسلمان ·
نخستين كتابخانه زنان افغانستان از سوي ايران در كابل گشايش يافت ·
براي اولين بار زنان عربستان نمايشنامه اجرا مي‌كنند ·
جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي آيا نسبتي هست؟ ·
پیام نهاد بین المللی زنان سویدن ·
قرائتى متفاوت از جايگاه زن در اسلام ·
پای صحبت یک زن افغانی-آمریکایی ·
گزارش ژيلا بني‌ يعقوب از دختران ايران در هرات ·
ورزشکاران انا ث عازم ایران شدند ·
جايگاه زن در خانواده و جامعه ·
بازتا ب های ستم بر زن هزاره در سراج التواریخ ·
اولين زنان افسر پوليس در باميان ·
زنان‌ ايراني‌ كه‌ همسر افغاني‌ دارند ·
رای دادن مادر کرزی در قندهار ·
والى باميان اجازۀ استعمال راى خود را نيافت ·
برسی وضعیت زنان در گفتگو با سیما سمر ·
چهل چهار درصد زنان در انتخابات ·
حقوق زنان از طریق مبارزات پارلمانی ·
مرکز آموزش قابلگى در باميان تهداب گذارى شد ·

Login »