ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

دولت، گرسنه گی و پیامد ها ی آن


22.11.2005 21:43

چراغ
۱ قوس ۱۳۸۴

گرسنه گی یکی از پدیده های عینی شوم بوده که روزانه جان صد ها تن از انسانهای محروم، فقیر و ناتوان را میگیرد، این که علل وعوامل بروز آن چیست؟ بحثیست جدا؛ ولی این که مسوول مبارزه با آن کیست بحثیست قابل مکث!

درجهان امروز ده ها نهاد وسازمانهای خیریه به شمول سازمان ملل تلاشهای زیادی را در زدودن گرسنه گی به خرچ میدهند؛ اما در هر کشور دولت مکلفیت دارد تا از هر برنامه دیگر روی موضوع فقر وگرسنه گی توجه جدی نماید.

مردم افغانستان که دراثر جنگهیا سه دهه اخیر همه امکانات وظرفیتهای دست داشته را از دست داده اند، در ردیف ف قیر ترین مردم دنیا قرار گرفته و از همه مهمتر گرسنه گی دامنگیر اطفال ، کهن سالان و... گردیده وقرار معلوم روزانه صد ها انسان دست به گدایی زده وراه فرار وبیرون رفت از گرسنه گی را ندارند.


دولت انتخابی افغانستان که متعهد گردیده بود تا عاید سرانه مردم را بلند میبرد، باید برنامه های را انجام داده باشد که اقلاً میزان گرسنه گی را پائین آورده ومهار کرده باشد؛ این درحالیست که شخص رئیس جمهور حکم گزارشدهی کار وزارت خانه ها و ادارات مستقل خویش را صادر نموده وهمه روزه این پروسه دوام دارد.

شایان ذکر خواهد بود که یک کمیسیون از مراجع حسابده، حسابگیری کند و فشرده کار هر اداره را چنان بررسی نماید که اقلاً در رفع گرسنه گی مردم اثرمندی داشته باشد، در صورتی که لااقل مردم به شکم سیر نباشند آب آشامیدنی نداشته باشند، بیکار باشند، داشتن ملیونها پایه کمپیوتر ، دیش آنتن، تلویزیون، موتر های مودل جدید وسابقه حتی داشتن یک دولت ، آنهم انتخابی ، ولی ناکار آمد چه ضرورت خواهد بود وچه درد را دوا خواهد کرد ومردم ازآن بالاتر چه توقع خواهند داشت؟

بناً بردولت منتخب افغانستان نهاد های خیریه، سازمان ملل وشخصیت های متمول است، تا با نزدیک شدن فصل زمستان، در زدودن فقر وگرسنه گی دست به دست هم داده و هر چه عاجل مردم فقیر وبینوا را دستگیری نموده واز مرگ حتمی نجات داده و رسالت دنیوی واخروی شان را ادا نمایند ، در غیرآن گرسنه گی پیامد های ناگواری از قبیل: قتل، ترور ، انتحار ، سرقت ، قاچا ق انسان ومواد مخدر ، پناه بردن به دشمن وده ها جنایات دیگر را در قبال خواهد داشت که آنگاه کمک ومساعدت از هر طریقی حیثیت حنای بعد از عید را خواهد داشت و مسوول اصلی دولت نخواهد توانست این نقیصه خود را کتمان نماید

·

فقر      
نان آوران کوچک در هرات ·
ريشه‌ يابي فقر در جامعه ·
صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و مساله فقر ·
دولت، گرسنه گی و پیامد ها ی آن ·
هنر ناديده گرفتن فقرا ·
فقر ، سوخت تروریسم است :هشدار سازمان ملل ·
تظاهرات مردم جهان علیه فقر ·
فروش نوزادان دختر در هند ·
فقير ترين ودارا ترين كشور هاي جهان ·
گزارش سازمان ملل ·
بيائيد فقر را به تاريخ بسپاريم ·

Login »