ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

نهالهای خزانی اماده غرس درهرات


20.09.2005 17:01

نهال هاى خزانى در هرات آماده غرس مى باشد

هرات
آژانس خبرى پژواک ، ٢٩سنبله
امسال بیش از سه ميلیون اصله نهال مثمر وغیر مثمرکه در بیش از يکصد محل پرورش نهال در ولایت هرات پرورش یافته است ،آماده توزیع براى غرس خزانی و بهاری دهاقين و مردم ميباشد.

بشیر احمد احمدی مدیر ترویج ریاست زراعت هرات به آژانس خبرى پژواک گفت که درسال جاری تولید انواع نهال در این ولایت به علت افزایش آب زراعتی وبهبود شرایط اقلیمی ، بیش از بیست درصد نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است.

احمدى افزود که اين نهال ها محصول خود هرات بوده و نازلتر از قيمت بازار به دهاقين و مردم عرضه ميشود در حاليکه طى دو سال گذشته اکثر نهال ها از ايران با قيمت بالا وارد هرات ميشد.

با اين حال، تربيه کننده گان اين نهال ها از زايل شدن خشکسالى هاى متواتر چند سا ل اخير و بوجود آمدن شرایط مناسب آب وهوا ابراز خرسندى نموده و غرس نهالها را براى افزايش توليدات ميوه و سرسبزى محيط زيست موثر ميدانند.

عبدالرحيم عثمانى رئیس فارم شخصى (نهال خانه )اردوخان اظهار ميدارد که هم اکنون بعد از چندین سال خشکسالی ، بیش از دوصد هزار نهال شامل پانزده نوع زرد آلو ،ده نوع آلو،هفت نوع بادام ،شش نوع سیب ،چهار نوع شفتالو وانواع دیگر نهال های مثمر در اين فارم پرورش داده میشود که آماده توزیع میباشد .عثمانی میگوید: (( ما درسال گذشته انواع مختلف نهال را با سی درصد کمتراز قیمت اصلی آن به بازار عرضه نمودیم وتصمیم داریم که درسال جاری با توجه به وضعیت بازار ، قیمت آن را از سال گذشته نیز کمتر کنیم .))

به گفته مد یر ترویج ریاست زراعت هرات، میزان تولید نهال درسال گذشته کمتر از دو ميلیون اصله نهال بود که نیازمندیهای این ولایت را بر آورده نمیکرد ومقدار زیاد نهال ازکشور ایران وارد می شد.

بنا به اظهارات احمدی درسال گذشته هر اصله نهال مثمر به طور اوسط ،چهل افغانی وغیر مثمر ده افغانی ودربعضی موارد بین يکصد تا دوصد افغانی به فروش میرسید، اما امسال اين نهال ها نازلتر عرضه خواهند شد.موصوف علاوه کرد که درسال جاری پيش بينى ميشود که دارنده گان نهال خانه هاى شخصى ، بیش از هفتاد وپنج ميلیون افغانی عاید فروش نهال های مثمر وغیر مثمر داشته باشند.

احمدى ميگويد که از جمله يکصد نهال خانه، سه نهال خانه آن مربوط رياست زراعت و بقيه شخصى ميباشند.
عبدالغفور ٤٣ ساله ، باشنده ولسوالی شیندند ميگويد: (( من سال گذشته بعداز بیست سال مهاجرت از کشور ایران به وطن برگشتم وحا ل میخواهم دوباره دو باغ بزرگ میوه ای که در سال های گذشته بر اثر خشکسالی وبودن من درایران بیشتر آن خشک شده بود احیا کنم ودوباره انواع نهال های مثمر را درباغ خود داشته باشم. ))

بنا به اظهارات مدیر ترویج زراعت هرات ، پیش بینی میشود که ا مسال علاوه بر رفع نیازمندی های دهاقين ولایت هرات ،تعداد زیاد نهال به دیگر ولایات کشور نیز انتقال داده شود.

احمد قريشى


·

محيط زيست      
ابتكار برنده ويژه جايزهقهرمان زمينسال2006 ·
تا پانزده سال آينده سرک هاى کشور با نهال ها تزئين خواهند شد ·
نهالهای خزانی اماده غرس درهرات ·
کابل و آلودگی های محیطی ·

Login »