ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

متن اعلاميه مشترك استراتژيك آمريكا وافغا نستان


15.09.2005 21:16

متن اعلاميه مشترك استراتژيك آمريكا وافغا نستان
اعلاميه مشترک ايالات متحده امريکا وجمهوري اسلامي افغانستان در مورد همکاري استراتيژيک
در پي سرنگوني رژيم طالبان در دسامبر 2001 ايالات متحده امريکا و افغانستان در جهت تحقق اهداف مشترک استراتيژيک شان پيشرفت هاي چشمگيري داشته اند.
ما مشترکآ شبکه هاي بين المللي تروريزم را نابود و در اين جهت تلاش کرديم که افغانستان ديکر هرگز به پناهگاه امن براي تروريست ها مبدل نشود. ايا لات متحده از مردم افغانستان در جهت ايجاد يک دولت معتدل و متکي بر اراده مردم حمايت نموده است.
در اين راستا مردم و حکومت ايالات متحده پابندي شان را به تعهد براي ايجاد افغانستان دموکرات، آزاد و کشوري که بتواند خودش به امنيتش بپردازد به نمايش گذاشتند.
افغانستان صميمانه ترين مراتب سپاس مردمش را به مردم ايالات متحده امريکا ابراز مي دارد.
در نتيجه کمک سخاوتمندانه مردم و نقش رهبري ايالات متحده امريکا، مردم افغانستان قادر شدند اميد و اعتماد دوباره بيابند و نظر تازه اي در رابطه به رسيدن به موفقيت و صلح پيدا کنند.
افغانستان به چالش هاي مهمي در جهت استقرار امنيت و تلاش هايش در جهت ساختن يک دولت مبتني بر اصول دموکراسي، احترام به حقوق بشر و اقتصاد بازار روبروست. به خاطر پاسخ گفتن به اين چالش ها، افغانستان پيشنهادنموده است که ايالات متحده امريکا با اين کشور وارد يک همکاري استراتيژيک شده و همياري نزديکي را به شمول تبادل نظر در سطح عالي در زمينه هاي سياسي، و اقتصادي مندرج در اين موافقتنامه و مسايل ديگر مورد علاقهء دو جانب پا يه گذاري کنند.
ايالات متحده امريکا و افغانستان همچنان در نظردارند تا مشترکآ مساعي توافقتنامه مقتضي را براي اجراي همکاري استراتيژيک شان به عمل اورند.
اين تلاش مشترک بر مبناي شماري از اصول کليدي از جمله تعهد براي حاکميت قانون، حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي مدني تمام افراد بدون در نظرداشت تعلقات قومي يا جنسي، حمايت از حاکميت دموکراتيک و اتکا به بازار آزاد به عنوان بهترين روش پيشرفت اقتصادي افغانستان، استوار خواهد بود.
نخستين هدف همکاري استراتيژيک ، تقويت روابط بين ايالات متحده و افغانستان به منظور تامين امنيت درازمدت، دموکراسي و رفاه در افغانستان خواهدبود.
اين همکاري بايد مناسبات صلح آميز و ثمر بخش ميان افغانستان و همسايه هايش را تقويت کند اين همکاري استراتيژيک بر ضد هيچ کشور سومي نيست.
اين همکاري بنيادي است براي تلاش هاي مشترک ما در جهت همياري در جنگ عليه تروريزم بين المللي و مبارزه بر ضد خشونت افراط گرائي، براي استقرار ثبات و رفاه در منطقه و به منظور ثابت قدم ماندن در حمايت از مبارزه افغانستان در ريشه کن کردن کشت کوکنار و مبارزه بر ضد توليد و قاچاق مواد مخدر و حمايت از تآمين معيشت بديل اين همکاري بر پايه قوانين اساسي کشور هاي ما و مکلفيت هاي ايالات متحده و افغانستان در برابر منشور سازمان ملل متحد، موافقتنامه ها و ساير پيمانهاي بين المللي استوار خواهدبود.
چند دهه جنگ داخلي، خشونت سياسي و مداخله در امور داخلي افغانستان سبب شده تا امنيت، حاکميت، استقلال، و تماميت ارضي اين کشور عرصه هاي مبرم در همياري ايالات متحده و افغانستان باشد.
براي گسترش دموکراسي، رفاه و امنيت پايدار ما مصمم هستيم تا در همبستگي با هم تلاش نمائيم به منظور
دموکراسي و اصول حکومتداري و حمايت از اداره سالم دموکراتيک در حکومت داري و توسعه جامعه مدني مبتني بر حاکميت قانون و حقوق بشر و فراهم آوري زمينه هاي مشارکت سياسي با پايه وسيع در افغانستان.
کمک به ساختن دولت نيرومند و دير پاي افغانستان و نهاد هاي مدني و حمايت از سنت هاي سياسي موثر و پاسخگوي نياز هاي مردم افغانستان.
تشويق توسعهء آزادي و دموکراسي در گسترهء منطقه.
حمايت از ابتکار افغانستان براي احياي نقش تاريخي اين کشور به عنوان پلي ميان اسياي مرکزي و جنوبي و ارتقاي مناسبات منطقه ئي از رقابت به همکاري اقتصادي وسياسي .
تقويت همکاري ميان افغانستان و همسايه هاي آن و دفع مداخلات در امور داخلي اين کشور .
حمايت از روابط دوستانه همکاري ميان مردم و تقويت روابط ميان جوامع امريکا و افغانستان براي دسترسي به ديد گاه مشترک و همکاري در زمينه چالش ها و ظرفيت هاي موجود.
مساعدت و حمايت از باز گشت افغانستان به اقتصاد منطقه يي و جهاني و سازمانهاي مورد نظر بين المللي .
کمک به توسعه چهار چوب قانوني و نهادينه براي بخش خصوصي و تشويق سرمايه گذاري هاي بين المللي در افغانستان.
تشويق و فراهم آوري سهولت براي حضور متصديان ايالات متحده در بخش هائي که توسعه شرکت هاي افغاني و بخش خصوصي را در افغانستان سرعت مي بخشد .
ادامه حمايت از باز سازي افغانستان وسرمايه گذاري جهت رشد قواي بشري افغانستان و تشويق کشور هاي ديگر در اين راستا.
کمک به سازماندهي ، آموزش ، تجهيز و تمويل نيروهاي ا منيتي افغانستان تازماني که اين کشور خود قادر به برعهده گرفتن اين مسووليت شود.
مشورت و اتخاذ تصاميم مقتضي مشترک در مواردي که به باور افغانستان تماميت ارضي ، استقلال و امنيت انکشور در معرض تهديد و خطر قرار گرفته است .
مساعدت به دولت افغانستان براي اصلاحات بخش امنيتي .
ادامه انجام عمليات هاي ضد تروريزم در همکاري با نيروهاي افغانستان .
حمايت از مساعدت هاي ائتلاف از برنامه ضد مواد مخدر دولت افغانستان .
تداوم تبادل اطلاعاتي و استخباراتي .
تقويت روابط افغانستان با ناتو .
حمايت از ابتکار امنيت در مرز هاي افغانستان .
اين واضح است که به منظور دسترسي به اهداف مندرج دراين موافقتنامه ، نيروهاي ايالات متحده مستقر در افغانستان همچنان به تاسيسات ميدان هواي بگرام و تسهيلات آن و تسهيلات واقع در ديگر مناطق که ميتواند با توافق جانبين تعيين گردند دسترسي خواهند داشت .
نيروهاي ايالات متحده و ائتلاف بين المللي در اجراي عمليات نظامي مقتضي براساس مشوره و ضوابط از قبل تعين شده آزادي عمل خواهند داشت .
پا به پاي افزايش توانمندي دولت افغانستان ، اين کشور همکاري اش را در مبارزه با تروريزم ، تقويت امنيت منطقه يي و جلوگيري از قاچاق مواد مخدر ادامه مي دهد دولت افغانستان به مرور زمان هزينهء نيروهاي امنيتي اش را خود برعهده خواهد گرفت ، دولت افغانستان خواهان آنست تا نگهداري از زندانيان اين کشور را که در جنگ ضد تروريزم توقيف شده اند بر عهده بگيرد .
پابه پاي رشد سيستم سياسي افغانستان ايالات متحده انتظار دارد که اين کشور حقوق بشر را رعايت و جامعه عادلانه ، مبتني بر اصل برابري را گسترش دهد . انتخابات منظم ، آزاد ، عادلانه و دموکراتيک ، مطبوعات آزاد . رعايت فعالانه قانون اساسي افغانستان معيار هايي اند از تعهد اين کشور به الزامات ناشي از اين اصول ايالات متحده امريکا به دولت افغانستان در زمينه رعايت تعهدات قبلي اش مبني بر مبارزه عليه توليد پروسس و قاچاق مواد مخدر وبه عهده گيري مسووليت متناسب با رشد و افزايش ظرفيت ها پوليس براي تعقيب و توقيف ، تکيه مي کند .
در پايان ، ايالات متحده به تعهدات دولت افغانستان در جهت ساختن چهار چوب قانوني و محيط مساعد براي بخش خصوصي و سرمايه گذاري ملي وبين المللي که منتج به فراهم اوري فرصت هاي اقتصادي براي تمام مردم افغانستان شود باور دارد .
مردم افغانستان براي تحقق آزادي قرباني هاي بي شمار و دلاوري بي مانندي ازخود نشان داده اند ايالات متحده امريکا با اين باور افغانها که ميهن شان يک کشور دمواتيک صلح اميز و فعال در جهت بهتر ساختن زندگي تمام افغانها و به عنوان کشوري که نقش مثبت و مهمي را در امور منطقه يي وجهاني بازي کنند ، هم نظر است ،
ما مطمئن هستيم که همکاري ستراتيژ يک ايالات متحده و افغانستان نقش محوري را در کمک به رسيدن افغانستان به اين اهداف بازي خواهد کرد .
از جانب ايالات متحده امريکا -------- ازجانب جمهوري اسلامي افغانستان
----- جورج واکر بوش ------------------- حامدکرزي .

دوم جوزا 1384 - واشنگتن دي سي


·

امريکا- افغانستان      
طالبان هم خواستار مذاكره با آمريكا شد ·
بوش به افغانستان مي آيد ·
سفیر امریکاه : میدانیم که تروریستان از کدام طریق وارد میشوند ·
قتل سر باز امریکایی ·
یک سربازامریکایی و یک افغان هلاک گردید ·
دیدار سفیر امریکاه از پنجشیر ·
'سربازان آمريکايی اجساد طالبان را سوزاندند' ·
بررسی ادعاهای سوء رفتار نظاميان آمريکايی در افغانستان ·
چگونه ابوریحان بیرونی قاره آمريکا را کشف کرد؟ ·
آخرين محافظان آمريكايي رييس جمهور ·
وزير خارجه امريکا از افغانستان ديدار مى کند ·
سقوط هلی کوپتر امریکایی در زابل ·
آمریکا :ما به عملیات ادامه میدهیم ·
سفیر آمریکاه در کابل گفت ·
سفير امريکا از پروسه راى دهى ديدن کرد ·
دو سرباز امريکايى در خوست مجروح و سه تن از مخالفين به قتل رسيدن ·
تماس تلفنی کرزی با بوش ·
متن اعلاميه مشترك استراتژيك آمريكا وافغا نستان ·

Login »