ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر


02.04.2006 22:11

فصل اول

احکام عمومی

مبنی:

مادۀ اول:

این قانون به تاْسی از حکم مادۀ پنجاه وهشتم قانون اساسی افغانستان و قطعنامه شماره (134)
مؤرخ 20 دسمبر 1993 اسامبله عمومی ملل متحد به منظور نظارت بررعایت حقوق بشر، بود
و حمايت از آن و تنظیم امور مربوط به تشکیل ، وظایف، صلاحیت ها و طرز فعالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضع گردیده است.

تأسیس:

مادۀ دوم:

(1) کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان د رچوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاْسیس و طور مستقل فعالیت می نماید.

(2) کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در انجام فعالیت های خویش احکام قانون اساسی، این قانون و سایر قوانین نافذهْ کشور راملاک عمل قرار می دهد.

نام اختصاری:

مادۀ سوم:

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان منبعد دراين قانون بنام کميسيون ياد ميگردد.

مفهوم حقوق بشر:

مادۀ چهارم:

حقوق بشر به مفهوم این قانون عبارت است از حقوق و آزادی های اساسی اتباع که در قانون اساسی، اعلامیه ها، میثاق ها، قرار داد ها ، پروتوکول ها و سایر اسناد بین المللی حقوق بشرکه افغانستان به رعایت وتطبیق آنها متعهد است، تسجیل گردیده باشد. دسترسی مساوی و عادلانه به
بيمه ها، تامينات و خدماتيکه دولت ارائه ميدارد، نيز از جمله حقوق بشری افراد محسوب ميگردد.

اهداف:

مادۀ پنجم:

کمیسیون به منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت می نماید:

نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور.

تعمیم و حمایت از حقوق بشر.

نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری.

بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر.

5-اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور.

همکاری ادارات:

مادۀ ششم:

ارگانهای عدلی و قضائی، وزارت ها، ادارات و موْسسات دولتی و غیر دولتی و سایر اتباع کشور مکلف اند در تحقق اهداف مندرج این قانون با کمیسیون همکاری نمایند.فصل دوم

تشکيل کمیسیون

ترکیب:

مادۀ هفتم:

(1) کميسيون مرکب از ( 9) عضو شامل مرد و زن ميباشدکه برای مدت پنج سال از طرف رئيس جمهور تعيين ميشوند.

(2) رئیس کمیسیون از میان اعضاء از طرف رئیس جمهور تعیین میگردد.

تسمیۀ اعضا:

مادۀ هشتم:

عضو کمیسیون بنام کمیشنر یاد می شود.

انتخاب معاون:

مادۀ نهم:

(1) کمیسیون دارای یک معاون بوده که از میان اعضای آن توسط خود آنها انتخاب می گردد.

(2) حدود وظایف و صلاحیت های معاون از طرف رئیس کمیسیون تعیین میگردد.

ایجاد بورد مسلکی:

مادۀ دهم:

به منظور پیشبرد بهتر و ظایف، کمیسیون میتواند بورد مسلکی را که تعداد آنها از(10) نفر بیشتر نباشد ایجاد نماید.

شرایط عضو یت کمیسیون:

مادۀ یازدهم:

اعضای کمیسیون و بورد مسلکی واجد شرایط ذیل می باشند:

1- داشتن تابعیت افغانستان.

2- حد اقل اكمال سن (25) سالگی.

3- عدم حرمان از حقوق مدنی و سیاسی به اساس حکم محکمۀ با صلاحیت.

4- داشتن تحصیلات عالی حقوقی یا فقهی و یا داشتن تحصیلات عالی در سایر رشته ها توأم با تجربۀ عملی در امور حمایت و ترویج حقوق بشر.

5- متهم نبودن به جرم خیانت ملی و سایر جرایم ضد بشری.

6- داشتن شهرت نیک، استقلالیت متبارز، اعتماد مردمی و متعهد بودن به حقوق بشر.

7-عدم عضویت در احزاب سیاسی حین تصدی وظیفه.

عدم اشتغال به سايزامور:

مادۀ دوازدهم:

عضو کمیسیون در جریان تصدی وظیفه نمیتواند به امور دیگری اشتغال ورزد. اشتغال به امور تدریسی در مؤسسات تعلیمی و تحصیلی از این حکم مستثنی است.

تعليق عضويت:

مادۀ سیزدهم:

(1)کرسی عضویت کميسيون درحالات ذیل تعلیق میگردد:

1- فوت، استعفا یا تقاعد.

2- محکومیت به خیانت ملی، جنایت و جرایم ضد بشری به اساس حکم محکمۀ با صلاحیت.

3- ابتلا به امراض صعب العلاج جسمی یا دماغی که مانع اجرای وظیفه شود.

4- توظیف به و ظایف دیگر از طرف رئیس جمهور برای مدت بیشتر از شش ماه.

5- انفکاک از عضویت کمیسیون.

(2)کمیسیون می تواند درحالات مندرج فقرۀ (1) این ماده الی مدت یکماه شخص واجد شرایط را غرض احراز کرسی خالی عضویت به رئیس جمهور پیشنهاد نماید.

حالات سبکدوشی اعضاء:

مادۀ چهاردهم:

(1)عضوکمیسیون در حالات ذیل در صورت موجودیت دلایل مستند و صریح ازعضویت کمیسیون
سبکدوش می گردد:

1- عدم کفایت در اجرای امور محوله.

2- افشای اسرار کمیسیون.

3- تخطی از احکام این قانون.

(2) انفصال عضو مندرج فقرۀ (1) این ماده در صورت موجودیت دلایل مستند و صریح به پیشنهاد دو ثلث اعضای کمیسیون و منظوری رئیس جمهور صورت می گیرد.

استعفا:

مادۀ پانزدهم:

عضو کمیسیون می تواند درخواست استعفای خویش را به کمیسیون ارائه نماید. منظوری استعفی از طرف رئیس جمهور صورت می گیرد.

مصوْنیت ازتعقیب عدلی:

مادۀ شانزدهم:

اعضاء وسایر مامورین کمیسیون در اجرای وظایف قانونی خویش مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرند.

حالات تعقیب عدلی:

مادۀ هفدهم:

هر گاه عضوکمیسیون به جرم متهم شود، مـامور مسوْول از موضوع به کمیسیون اطلاع میدهد و متهم

تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می تواند.

درحالات جرم مشهود، مامور مسؤول می تواند متهم را بدون اجازۀ کمیسیون تحت تعقیب عدلی قرار داده و گرفتار نماید.

درهردو حالت هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب نماید، مامور مسوْول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع کمیسیون برساند و تصویب آن را حاصل نماید.مو قعیت دفتر مرکزی و تاْسیس دفاتر ساحوی:

مادۀ هجدهم:

دفتر مرکزی کمیسیون در شهر کابل می باشد. کمیسیون می تواند نظر به ضرورت و به منظور تطبیق بهتر اهداف این قانون دفاتر ساحوی و ولایتی خویش را طور مؤقت یا دایم تاْسیس نماید.

دارالا نشاء :

مادۀ نزدهم:

(1) کمیسیون به منظور پیشبرد امور اداری ، دارای دارالانشاء می باشد.

در رأس دارالانشاء رئیس اجرائیوی قرار دارد .

دارالانشاء وظایف خود را مطابق احکام این قانون و طرزالعملیکه از طرف کمیسیون تصویب می گردد، اجراء می نماید.

(2) رئیس، مامورین وسایر کارکنان دارالانشاء مطابق احکام قانون کار و قانون مامورین با نظرداشت اهلیت، کفایت، تخصص فردی، تعهد به امر حقوق بشر و ترکیب عادلانه قومی،جنسی وزبانی استخدام میگردند.

جلسات :

مادۀ بیستم:

(1)جلسات عادی کمیسیون هفتۀ یکبار دایر می گردد.جلسات فوق العاده به تصمیم رئیس کمیسیون یا درخواست یک ثلث اعضاء دایر شده می تواند.

(2)نصاب جلسات کمیسیون بحضور داشت دو ثلث اعضاء تکمیل و تصامیم به اکثریت آرای اعضاي حاضر اتخاذ میگردد.در صورت تساوی آراء ، رأی رئیس کمیسیون تعیین کننده است.فصل سوم

وظایف و صلاحیت های کمیسیون

صلاحیت ها و وظایف:

مادۀ بیست ویکم:

کمیسیون به منظور تحقق اهداف مندرج این قانون دارای وظایف و صلاحیت های آتی میباشد:

1- نظارت بروضعيت حقوق بشر.

2- نظارت ازتطبيق احکام قانون اساسی، سایر قوانین ، مقررات، لوايح و تعهدات دررابطه به حقوق بشر.

3- نظارت ازاجراآت وعملکردهای سیستم اداری، عدلی وقضائی، نهاد ها و مؤسسات انتفاعی وغیر انتفاعی ملی و بین المللی در کشور که بر وضعیت حقوق بشر مؤثرباشد.

4- نظارت از اجرآات مراجع و مقامات دولتی و غیر دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تأمینات .

5- نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی های بشری.

6- بازدید ازمحلات سلب آزادی ونظارت از تطبيق قوانين مربوط به رفتار با محبوسین و محجوزین مطابق احکام قانون مربوط .

7- بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشری.

8- جمع آوری اسناد، مدارک، شواهد و معلومات در موارد نقض حقوق بشر.

9- ارجاع نتایج بررسی ها جهت حل و جلوگیری از تخلف و نقض حقوق بشر به مراجع مربوط و تعقیب اجراآت در زمینه.

10- طرح و تطبیق برنامۀ
ملی آموزش و آگاهی
حقوق بشر.

11- همکاری با ادارات مربوطه در زمینهْ رعایت موازین حقوق بشر
در نصاب تعلیمی.

12- طرح وتطبیق برنامه ها در جهت تاْمین وحمایت از جريان رسیدگی به جرایم ، جنایات ومواردنقض
حقوق بشر که شامل پروسۀ عدالت انتقالی می گردد.

13- ابراز نظر و ارائه مشوره به شورای ملی و حکومت به منظور طرح ، تصویب یا تعدیل و لغو قوانین و مقررات در رابطه به حمایت ، بهبود و انکشاف حقوق بشر.

14- ارائهْ مشوره های لازم به شورای ملی و حکومت به منظور امضاء ، تصویب یا الحاق افغانستان به معاهدات بین المللی حقوق بشر.

15- ارائه مشوره به حکومت غرض تطبیق بهتر تعهدات افغانستان در قبال عهدنامه های بین المللی حقوق بشر.

16- انجام تحقیقات علمی به منظور دریافت شیوه های مؤثر جهت هم آهنگی پرنسیپ ها و ميکانیزم های بین المللی حقوق بشر با عقاید، فرهنگ و عنعنات ملی و تهیهْ طرح در زمینه.

17- ارائه مشوره و تهیهْ مواد و معلومات لازم به منظور راپوردهی دولت مبنی بر تعهدات حقوق بشری افغانستان.

18- همکاری با مراجع دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات به منظور تطبیق بهتر موازین حقوق بشر و بلند بردن درجهْ رعایت حقوق بشر در عرصه های مربوط.

19- همکاری در جهت تطبیق اصلاحات اداری به منظور تأمین، حمایت، بهبود و انکشاف
حقوق بشر.

20- همکاری با سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات منطقوی و بین المللی در جهت اهداف و وظایف
در حدود صلاحیت.

21- انجام مشوره های ملی و نظر خواهی عمومی به منظور دریافت شیوه های عملی ، بهبود، حمایت و انکشاف حقوق بشر و تهیهْ طرح در زمینه.

22- ارائهْ نظریات، پیشنهادات و راپور ها به مقامات مسوْول، مراجع و شورا های ملی، ولایتی، ولسوالی ها وقریه ها غرض بهبود، حمایت و انکشاف حقوق بشر.

23- ارتقای ظرفیت های کاری نهاد های محلی حقوق بشر و حمایت از نقش و وظایف آنها.

24- پخش و نشر اعلامیه های عمومی و بیانات رسمی دربارهْ وضعیت حقوق بشر.

25- مطالبهْ توضیحات راجع به علل عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر از مسوْولین امور.

26- تبلیغ و ترویج حقوق بشر غرض آگاهی اتباع کشور.

27- ارائهْ گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر به رئیس جمهور.

28- ارائه ونشر راپور و گزارشات در رابطه به وضعیت حقوق بشر.

29- ارائه مشوره در موارد چگونگی رسیدگی به تخلفات از موازین حقوق بشر به رئیس جمهور.

30- اداره و رهبری امور دفترمرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی و مراقبت از اجراآت و فعالیت ها و سلوک فردی مامورین و کارکنان مربوط.

31- تأمین روابط به سطح ملی و
بین المللی در عرصهْ فعالیت های
حقوق بشر و تطبیق بهتر احکام این قانون.

32- تأمین امکانات و تسهیلات مادی لازم جهت پیشبرد فعالیت های کمیسیون.

33- تنظیم امور گزارش دهی و احصائیه در رابطه به وضعیت حقوق بشر غرض استفاده علمی و عملی.

34- وضع لوایح جهت تنظیم امور مربوط به حقوق، وجایب، مکلفیت ها، امتیازات و بیمه های اعضاء ، مامورین و سایر کارکنان کمیسیون.

35- مسوْولیت از تطبیق این
قانون.

اشتراک درجلسات سالانهْ کمیساری عالی سازمان ملل متحد:

مادۀ بيست ودوم:

رئیس یا نمایندهْ با صلاحیت وى می تواند در جلسات سالانهْ کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و سایر گردهما یی های منطقوی وبین المللی مشابه طبق قانون اشتراک نماید.

بررسی شکایات:

مادۀ بیست و سوم :

(1)کمیسیون شکایات واصله از نقض حقوق بشر را بررسی می نماید.

(2) کمیسیون شکایات واصله را تحلیل و ارزیابی نموده، اسناد، شواهد و معلومات لازم را جمع آوری و در رفع آن با مراجع مربوط همکاری می نماید.

کمیسیون می تواند عنداللزوم موضوع رابا نظر داشت جزء (9) مادۀ بیست ویکم این قانون به مراجع مسوْول محول نماید.

صلاحیت کمیسیون در جمع آوری دلایل اثبات:

مادۀ بیست و چهارم:

کمیسیون می تواند در جریان بررسی شکایات اسناد و شواهد را از اشخاص و مراجع مربوط مطالبه نماید.

عدم اجبار در نشر وافشای اسناد و مدارک:

مادۀ بیست وپنجم:

کمیسیون به افشاء و نشر اسناد ، مدارک ، شواهد که در اختیار دارد مجبور شده نمیتواند.

وضعیت حقوق بشری زنان ، اطفال ،معیوبین و معلولین:

مادۀ بیست و ششم:

کمیسیون مکلف است به منظور حمایت وبهبود وضعیت حقوق بشری زنان، اطفال، معیوبین و معلولین
و سایر اقشار و گروه های آسیب پذیر و ارائه خدمات و تاْمینات و مواظبت بیشتر از حقوق شان، طرحهای مورد نظر را به مراجع دولتی و نهاد های جامعه مدنی پیشنهاد نماید .

وظایف وصلاحیت های رئیس کمیسیون:

مادۀ بيست وهفتم:

رئیس کمیسیون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

(1) رهبری عمومی فعالیت های کمیسیون.

(2) ریاست از جلسات کمیسیون.

(3) نظارت از تطبیق بودجه.

(4) صدور اوامر و هدایات در جهت تطبیق احکام این قانون.

مسوْولیت فردى وجمعى:

مادۀ بیست وهشتم :

رئیس و اعضای کمیسیون در پیشبرد فعالیت های ساحات مربوط، مسوْولیت فردی و در رابطه به تصامیم و اجراآت عمومی کمیسیون مسوْولیت جمعی دارند.

فصل چهارم

احکام متفرقه

بودجه :

مادۀبیست و نهم:

(1)کمیسیون بودجهْ خویش را ترتیب نموده ، غرض طی مراحل از راه بودجۀ ملی به شورای وزیران
ارایه مینماید.

(2)کمیسیون بودجهْ خویش را طور مستقلانه مطابق به قوانین مربوطه تطبیق می نماید.

در یافت کمک های مالی و تخنیکی:

مادۀ سی ام :

کمیسیون می تواند به منظور تنظیم بهترفعالیت ها، مؤثریت اجراآت و تطبیق برنامه های توسعوی خویش در چوکات این قانون و قوانین مربوطه از سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات تمویل کنندهْ بین المللی کمک های مالی و تخنیکی دریافت نماید.

ایجاد سیستم شفاف مالی :

مادۀ سی و یکم:

کمیسیون مکلف است به منظور تطبیق بهتر بودجه ، سیستم شفاف مالی را در رابطه باادارهْ امور مالی ، تعمیرات، وسایل ولوازم موردضرورت و نظارت برامورعوایدومصارف را ایجاد نماید.

ارائۀ گزارش:

مادۀ سی و دوم:

(1) کمیسیون راپور عمومی سالانه به شمول مصارف مالی خود را در ظرف یکماه بعد از افتتاح جلسات سالانهْ شورای ملی به ولسی جرگه تقدیم می نماید.

راپور شامل تمام اجراآت و فعالیت های انجام شده، گزارش وضعیت عمومی حقوق بشر توأم با نظریات
و پیشنهادات در موارد مربوط به حقوق بشر میباشد.

(2) کمیسیون می تواند گزارش های جداگانه راتوأم بانظریات و پیشنهادات در موارد مربوط به نظارت، حمایت، بهبود و انکشاف حقوق بشر به ولسی جرگه ارائه نماید.

(3) رئیس واعضای کمیسیون بنابر تقاضای ولسی جرگه هنگام بررسی راپور عمومی سالانهْ کمیسیون در جلسۀ مربوط اشتراک می نمایند.

مصْونیت امنیتی:

مادۀ سی و سوم:

وزارت امور داخله وسایرمراجع ذیربط امنیتی برای تأمین امنیت و حفاظت اعضای کمیسیون و دفاتر مربوطهْ آن تدابیر لازم را اتخاذ مینمایند.

نشریه ، آرم ومهر:

مادۀ سی و چهارم:

کمیسیون دارای نشریه ، آرم و مهر مخصوص می باشد.

تاریخ انفاذ:

مادۀ سی و پنجم :

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریدهْ رسمی نشر گردد.
--------------------------------------------------------------------------------

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

2002-2005

·

حقوق بشر      
گوانتانامو چهره آشكار ليبرال دموكراسى ·
قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر ·
بیانیه داکتر سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر ·
در بلخ دوهزار و دوصد و پانزده شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر ثبت شده ·
گزارشگران بدون مرز محکومیت علی محقق نسب را محکوم کرد ·
درخواست عفو روزنامه نگار افغان رد شد ·
محکمه دو کارمند خاد را در هالند ·
-سومين راپورکميسيون مستقل حقوق بشر نشر شد ·
ديده بان حقوق بشر: رای دهندگان و نامزدان افغان مرعوب می شوند:بی بی سی ·
اعلاميه جهاني حقوق بشر ·

Login »