ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

هفته حسابدهي، گره کور رکود اقتصادي را برملا ساخت


27.11.2005 21:47

به قلم: جويان

. هفتـــه قبل رئيس دولت، از اعضاي کابينه خواست؛ تا از طريق رسانه هاي جمعي حسابدهي بـه مـردم را ارئه بـدارند. اين درحالي است کــــه افغانستان با يـک رکـــــــود مدهش انکشــــاف اقتصادی توليدي مواجه بوده است.

به تعقيب اين امر، صفحات روزنامه هاي دولتي، از کارکرد وزارت هاي مختلف پر گرديد! و هر وزير به نوبه خود کوشش بعمل آورد؛ تا هرچه بيشتر برحجم کارکرد هاي خود بيافزايد!
درکشور ها دموکراسي معمول براين است که رئيس حکومت کارکرد هاي يکساله خود را به پارلمان کشور ارائه مي نمايد، و از آنچه که بايد در سال آينده انجام بدهد نماينده هاي مردم را در جريان قرار داده و مطابق آن بودجه سال آينده را تثبيت و به پارلمان غرض تصويب تقديم می کند.
با وجود اينکه گفته شده است که اولين جلسه پارلمان به تاريخ دهم قوس سال روان تدوير مي يابد رئيس دولت خواست؛ تا قبل از آغاز کار پارلمان، وزراي آن به مردم از طريق رسانه هاي جمعي گزارش حسابات خود را ارايه بدارند.
گفته شده است که در پايان اين حسابدهي ها رئيس دولت راجع به وزرا تصميم مي گيرد بدين معني وزرايي را کـه نتوانسته اند به مـــردم پاسخ قانع کننده ارائه نماينـــد از کار برکنار خواهد کرد.
از اين پاليسی به خوبی معلوم می شود که رئيس دولت خود را شخص با صلاحيت بي مسؤوليت دانسته و تمام ناهنجاري ها را مي خواهد بدوش وزرا انداخته و خود را آماده تبرئه در مقابل پارلمان آينده کشور نمايد!!
در يک نظر گذرا به کارکرد هاي وزراي کابينه، به خوبي ديده مي شود که در ظرف چهار سال گذشته کاري که بتواند در انکشاف اقتصادی افغانستان ممد واقــع شود به چشم نمي خورد.
وزير ماليه بزرگترين دست آورد خود را در اختيار قرار گرفتن عوايد گمرکي به دولت مي داند.
وزير کار و امور اجتماعي معرفي دو هزار واندي از فارغين مکاتب و پوهنتون ها يا واجدين شرايط کار را به موسسات دولتي غرض دريافت کار از دست آورد هايش مي خواند.
وزير امور خارجه پاليسي هاي خود را مجزا از ساير ارگان ها مي داند.
وزير تحصيلات عالي در جدولی مصارف خود را ارائه مي دارد که از طريق موسسات خارجي بدست آورده و مصرف کرده است، وزير معادن و صنايع از سروي معادن حرف مي زند که عنقريب ختم مي يابد!
وزير تجارت پاليسي هايش همه در آينده ها به ثمر مي نشيند!
وزير اطلاعات و فرهنگ بزرگترين دست آورد خود را جلوگيري از قاچاق آثار تاريخي و تاسيس چند دستگاه راديو FM در کابل و ساير ولايات مي داند!!
وزير آب و انرژي، سوگند ياد مي کند که درکار خود صادقانه عمل مي کند؛ اما امکانات در اختيار ندارد و از مــــردم مي خواهد صبر داشته باشند!
وزير انکشاف دهات از پروژه هاي احياي دهات که توسط خود مردم اجرا مي شود يادآوري کرده و به کمبودات و نواقص معترف بوده و حاضر است؛ تا با آقاي بشردوست که ايشان را متهم به حيف و ميل کمک ها نموده اند مباحثه رويا رويي نمايد!
بزرگترين دست آورد وزير ترانسپورت به گفته خودش ادغام موفقانه دو وزارت ترانسپورت و هوانوردي باهم بود و دست آورد ديگرش ترميم ميدان هوائي کابل!!
وزير اقتصاد از بروکراسي کشور هاي کمک دهنده شکايت مي کند!
قابل ياد آوري است آنچه که وزراي کابينه کارکردهاي خود عنوان مي کنند اکثراً، توسط موسسات بين المللي و انجوهاي خارجي، به مصرف کمک هاي دونر که در دو کنفرانس توکيو و بن وعده داده شده بود به معرض اجرا درآمده است نه توسط وزارت هاي مربوط. حتي در بسياري مورد وزارت مربوط حق نظارت از پروژه را هم نداشته است مانند ترميم خط پرواز فرودگاه کابل.
مبصرين سياسي و خبره گان اقتصادي بدين باور اند که دولت آقاي کرزي از زمان دوره انتقالي تاکنون فاقد يک استراتيژي معين و چوکات بندي شده براي انکشاف افغانستان بوده است و به همين سبب نتوانسته است کمک هاي جامعه جهاني را به دولت اخذ کند؛ زيرا کشور هاي دونر به دولت باور نداشته اند؛ به همين اساس آنچه که خود مصحلت ديده اند از طريق انجوها در کشور ما به مصرف رسانيده اند. که ديد مصحلتي آنها متمرکز روي پروژه هاي زودرس و به گفته آنها کمک بشري بوده که با وجود مصرف 12.5 مليارد دالر هنوز آثار انکشاف در افغانستان به چشم نمي خورد.
به باور همين خبره گان، اتخاذ پاليسي هاي بازار آزاد و به اساس آن همه چيز را به سکتور خصوصي واگذار نمودن، عامل اساسي رکود اقتصاد توليدي در کشور بوده و در نتيجه افغانستان به يک کشور مستهلکه بدون انکشاف توليدي تبديل شده است. اگر در پاليسي هاي اقتصادي وانکشافي افغانستان تجديد نظر صورت نگيرد، به هيچ وجه اميد اين را نبايد داشت که بن بست روندکاري فعلي دولت انکشاف مثبت يابد. که اين حسابدهی ها دردی را دوا نخواهد کرد.

·

نشرات افغاني      
آسیب شناسی مطبوعات در افغانستان ·
وزیر اطلاعات وفرهنگ :نشرات خصوصی ·
ازنشریه پیام مجاهد- هفته حسابدهي، گره کور رکود اقتصادي را برملا ساخت ·
از نشریه مشارکت-حكومت حساب داد ·
رقابت ربانی و قانونی از وبلاگ دردهای دلم ·
روشنفکران هرات هم رای نیاوردند از نشریه اقتدار ملی ·
قسمت اخر مصاحبه با اقای محقق ·
معرفی اثر جدید از بصیراحمد دولت ابادی ·
مصاحبه با آقای محقق -از نشریه مشارکت -1 ·
انتشار اولين نشريه ازبک زبان در کابل ·

Login »