ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

حكومت حساب داد -از نشریه مشارکت


27.11.2005 21:42

حبيب رضايي
هفته حساب دهي حكومت به مردم كه درنوع خود بي سابقه بود، روز جمعه به پايان رسيد. در جريان آن ، اعضاي كابينه و مسئولان رياست هاي مستقل حكومت، گزارش كاري يك ساله شان را ارايه كردند .
رييس جمهور در پيامي بدين مناسبت با واقعي خواندن حساب دهي حكومت به مردم ، گفت كه حكومت منتخب، خادم مردم است وخود را در قبال مردم مسئول به ارايه گزارش كاري براي ايجاد اداره شفاف و حساب ده موظف مي داند. آقاي كرزي بابيان اينكه حكومت در گذشته خود را حاكم مردم مي دانست و در قبال مردم مسئوليتي را احساس نمي كرد ، اين واقعه را انكشاف جديد در تاريخ كشور خواند.
در طول هفته حساب دهي كه از 28 عقرب تا 4 قوس ادامه يافت، مسئولان 27 وزارت و 15 رياست، اداره و كميسيون مستقل دولتي، از جمله ستره محكمه و شاروالي كابل در ابتدا گزارش كاري يك ساله خويش را از طريق تلويزيون براي مردم ارايه مي كردند و فرداي آن روز در باره عملكرد خود به سؤالات خبر نگاران پاسخ مي دادند.
آنچه در هفته حساب دهي قابل توجه بودو سبب گرديد تا اين برنامه آن گونه كه شايسته بود بخوبي مورد استفاده قرارنگيرد، عبارت بوداز؛ عدم آشنايي خبر نگاران به شيوهء گزارش دهي اداري مقامات، از عملكرد دواير دولتي ، وضعيت ادارات و نحوه مصرف بودجه در وزارت خانه هاي مختلف و همچنان محتواي گزارش هاي ارايه شده از سوي مقامات برخي از آنها ليستي بلند از توانايي ها و ادارات يك وزارت خانه بود، تا گزارش دست آوردهاي كاري. به همين جهت شايد موضوعات اساسي در جريان پرسش ها و پاسخ ها مطرح نشد و آن گونه كه بايد كار كردهاي حكومت زير ذره بين قرار مي گرفت، نگرفت و از سويي هم مسئولان دولتي در برخي موارد از جواب دادن مستقيم بنا بر دلايلي خود داري مي كردند و گناه را به گردن سالها جنگ ياوزارت خانه هاي ديگر، مي انداختند..
مسأله ديگر، محدوديت زمان بود. 25 دقيقه براي سوال و جواب از كار كرد يك وزارت خانه كه ميليارد ها افغاني بودجه عادي و انكشافي و هزاران نفر مآمور دارد، هيچ گاه نمي تواند زماني مناسب باشد. مزيد برآن، متن راپور ها، همزمان با حضور مسؤلان مربوط براي پاسخگويي در اختيار خبرنگاران قرار مي گرفت ، حتي فرصت مطالعه اجمالي آن ميسر نمي شد.
اين مسايل سبب گرديد تا بسياري ازاشتراك كنندگان بخاطر عدم آشنايي با فعاليت ها،عليرغم تلاش درروز هاي نخست، از سؤال كردن خود داري كنند كه اين موضوع باعث پايين آمدن كيفيت برنامه شده بود. اگر گزارش هاي كاري، چند روز پيش انتشار مي يافت و يا هر وزيري براي يك روز در نظرگرفته مي شد - در اين صورت برنامه بايد به شكل ديگري برگزار مي گرديد- ، فرصت كافي برا ي تحقيق ومطالعه در باره آنچه وزرا ادعامي كردند بوجود مي آمد ، هفته حساب دهي به گونه بهترازاين بر گزار مي گرديد.
به هر صورت، يكي از مسايلي كه در جريان گزارش دهي بيش از پيش حضور خود را نمايان كرد، وجود نوع بي سروساماني مديريتي حاكم در دواير مختلف د ولتي بود. صادقانه بايد گفت؛ حتي مسؤلان براي از بين بردن آن دچار مشكل اند. اداره تفتيش بعنوان مرجع كشف حقايق و مبارزه با فساد واختلاس در عين اينكه گزارشي جالبي تهيه كرده بود، در مواردي، خود دچار اين عارضه است. ستره محكمه به عنوان بالاترين مرجع داد خواهي ومركز مبارزه با ظلم و تعدي نيزخود، به رشوه ستاني و فساد متهم بود. همچنين پوليس حافظ امنيت مردم در برخي موارد،سبب ناامني ها قلمداد مي گردد. وزارت خانه ها و ادارات ديگر هم به نوبه خويش در كار هاي شان مشكلات فراوان داشتند.
وجود تفاوت هاي فاحش ميان وزارت خانه ها از جهات بودجوي و توانايي وزرا براي كار، از مواردي ديگري بود كه در جريان حساب دهي ، بدست آمد؛ وزارت خانه اي توان مصرف بودجه اش را نداشت و ناچار سنگ كاري هاي وزارت خانه را تعويض نمود و يا مبل و ميز و چوكي هاي دفتري را تغيير دادند، تا كسي نگويد كه ظرفيت مصرف بودجه را ندارد! اما وزارت خانه ديگر براي كرايه تعمير رياست خود در يك ولايت پول نداشت. وزارت خانه اي بيش از 75% بودجه عادي و انكشافي اش را مصرف كرده بود؛ اما وزارت هايي هم بودند كه تاكنون - ماه نهم سال-، بودجه انكشافي خود را بدست نياورده است. وزيري چندين موتر چند هزار دالري دارد؛ اما وزير ديگري اختيار خريد يك موتر را هم ندارد. وزرايي بودند كه بيشترين مسؤليت هاي وزارت خانه اش را به دوستان خود واگذار كرده بودند؛ اما وزيري هم بود كه قدرت بركناري يك مدير رشوت خوار و فاسد خود را نداشت.
همچنان ناتواني برخي از مسؤلان براي تصميم گيري و عدم اختيار دولت افغانستان در مصرف بودجه انكشافي يا ميليارد ها دالر كمك هاي خارجي نيز موضوع قابل تعمق بود؛ چنين فهميده مي شودكه تاهنوز حدود و صلاحيت هاي برخي از ادارات مشخص نيست، برخي ها قومانداني عمل كرده و خود را مافوق اداره و قانون دانسته وبركارهاي ديگران اعمال نفوذ مي كنند، به همين جهت برخي از اعضاي كابينه از استقلال براي تصميم گيري برخوردار نيستند و نمي توانند كاركنند و تصميم بگيرند؛ زيرا، براي تأمين هزينه بامانع تراشي و سبوتا‌ژ حتي در داخل دولت ازسوي برخي ازهمكاران خود، مواجه است و يا گرفتار اشكال تراشي هاي مشاورين خارجي كه در هر وزارت خانه اي مثل مور ملخ حضور دارند ، ميباشند.
وزير اقتصاد اعتراف نمود كه مصرف 75% كمك هاي خارجي در اختيار دولت نيست؛ زيرا برخي ازكشورهاي دونركمك هارا مستقيماخودشان ازطريق موسسات هزينه مي كنندوحاضر به جواب دهي به دولت افغانستان نمي باشند، گرچند عدم مديريت كمك هاي جهاني و واگذاري بي سؤال و جواب آن به انجوها، خود از بي كفايتي بخش هايي ازدولت حكايت مي كند؛ اما با آن هم، آيا اين مردم افغانستان است كه بايد از انجوها بپرسند كه اين كمك ها چگونه مصرف شده است؟
هفته حساب دهي باسخنان جاويد لودين رئيس دفتررييس جمهور خاتمه يافت. لودين با قبول نا رسايي ها در نحوه برگزاري هفته حساب دهي وتذكر اندوختن تجربه از اين نا رسايي ها براي سال هاي بعد، گفت؛ نفس اين كار مهم بود كه شروع شد. وي همچنان افزود كه اين حسابدهي مانع حسابگيري پارلمان از دولت نمي باشد. واقعيت هم همين است نارسايي هايي كه پيشتر ياد كرديم، وجود داشت؛ اما با آن هم يك آغاز خوب است و بايد اينگونه اقدامات را حمايت كرد تا تقويت گردد. در پايان اين هفته اگر رئيس جمهور در رابطه با نحوه حساب دهي با خبر نگاران به پرسش و پاسخ مي پرداخت، شايد، اثرجدي تربر جاي مي گذاشت.
گفتني است، براي پوشش خبري هفته حسابدهي از سراسر كشور، خبرنگاران رسانه هاي محلي، آزاد و دولتي به كابل آمده بودند. همچنان اين برنامه از طريق راديو ملي سراسري پخش شد و قرار است جلسات سؤال و جواب مسؤلان با خبر نگاران بطوري كامل از تلويزيون ملي نيز نشر گردد.

·

نشرات افغاني      
آسیب شناسی مطبوعات در افغانستان ·
وزیر اطلاعات وفرهنگ :نشرات خصوصی ·
ازنشریه پیام مجاهد- هفته حسابدهي، گره کور رکود اقتصادي را برملا ساخت ·
از نشریه مشارکت-حكومت حساب داد ·
رقابت ربانی و قانونی از وبلاگ دردهای دلم ·
روشنفکران هرات هم رای نیاوردند از نشریه اقتدار ملی ·
قسمت اخر مصاحبه با اقای محقق ·
معرفی اثر جدید از بصیراحمد دولت ابادی ·
مصاحبه با آقای محقق -از نشریه مشارکت -1 ·
انتشار اولين نشريه ازبک زبان در کابل ·

Login »