ADCO logo
dari    english    suomi   
 
صفحه اول       مقالات       در باره ما       نظرات بازديد کنندگان       تماس باما       پيوندها       آرشيف       خبری       دفتر نظرات مهمانان      

سه هدف اساسي طالبان / حامد شفای


14.11.2008 13:21

سه هدف اساسي طالبان

اعمال جنايتکارانه طالبان بر هيچ کسي، حتي اطفال خرد سال پوشيده نيست. همه مي دانند که طالبان از آغاز حرکت شان در سال 2004 تا بحال کارهايي غير انساني و غير اسلامي و جنايات هولناک و نا بخشودني را مرتکب شده اند. طالبان از آغاز تا بحال روی سه هدف اساسي که پلان اربابان خارجي شان بوده اند، فعاليت داشته اند. اين سه هدف آنها عبارت بوده اند از:
1) محو کامل تاريخ و افتخارات گذشته مردم افغانستان
2) سرکوب نهايت بيرحمانه هرگونه صدا و حرکتي بغير خودشان و استقرار حاکميت مطلقه و استبدادی با کشتارهای بيرحمانه و رفتار ظالمانه.
3) مخالفت و ممانعت با هرنوع پيشرفت و توسعه
اين سه هدف اساسي طالبان و متحدان آنها به منظور نابودی کامل افغانستان بوده است. زيرا ملت و کشوريکه نه گذشته داشته باشد و ، نه حال و نه آينده چگونه در قرن 21 زندگي کنند؟ مردم و کشور بي تاريخ و بي هويت، بي صدا و فارغ از هرگونه تحرک فرهنگي، منع شده از درس و قلم و سخن و تفکر و مجبور و مکلف به فرامين ظالمانه با پايه های تبعيض و استبداد راسيسم قومي و انديشه ای حجری و حرکت بر خلاف روند تمدن بشری، چگونه وضعيت و موقعيت و سرنوشتي خواهند داشت؟ از طالبان اين فرزندان سازمانهای استخباراتي بيگانه نمي توان بيشتر ازين انتظار داشت. هيچ شهروند افغانستان اينقدر ظالم و خائن به کشورش نيست. چه کسي مي تواند اينقدر بي رحم باشد که بروی دختران دانش آموز اسيد بپاشد و دهها تن طفل معصوم را در جنوب افغانستان تا آخر عمرشان محروم از بينايي و چهره ای زيبايي خدادادی اش کند؟ آيا يک شهروند افغانستان اين کار را مي کند که طالبان دو روز پيش کردند؟ آنهم دختران پشتون را که طالبان نيزخود را از همان قوم و منطقه معرفي مي کنند؟ چرا طالبان با تحصيل فرزندان اين سرزمين مخالفت مي کنند؟ چرا صدها مکتب و مکان آموزشي را آتش زده و تخريب کرده اند؟ مگر پيامبر اسلام نگفته است که " از گهواره تا بگور دانش بجوی" اين که خود را مبارزان راه اسلام و قرآن و سنت پيامر اکرم (ص) مي دانند، چرا خلاف اسلام رفتار مي کنند؟ چرا طالبان مخالف بازسازی و نوسازی افغانستان اند؟ حتي در مناطق جنوب و شرق افغانستان که آنها خود را از آن مناطق مي دانند نمي گذارند که بازسازی صورت بگيرد و هرکس را که در مسايل چون بازسازی، امداد و کمک رساني کار کنند مي کشند؟ آيا يک شهروند افغانستان مي تواند چنين کند؟ تا بحال هيچ کسي در تاريخ افغانستان چنين نکرده است؟ چرا هزاران قلم آثار تاريخي و باستاني کشور ما توسط طالبان از موزيم های سراسر کشور نابود و يا به اربابان پاکستاني و عربي شان هديه شدند؟ چرا مجسمه های عظيم باميان در طول تاريخ افغانستان و از جمله حدود يکهزار سال تاريخ اسلامي اش توسط کدام مسلماني نابود نشدند و در قرن 21 توسط طالبان از بين برده شدند؟

لذا برای نابودی کامل افغانستان اين سه هدف در استراتژی کاری جنبش طالبان از طرف دشمنان افغانستان طرح ريزی شده و به اجرا در آمده اند. به اين منظور بود که افغانستان مرکز تروريزم جهاني و توليد مواد مخدر و جنايات سازمان يافته شد. به اين منظور است که آنها مکاتب و اماکن ارائه خدمات عام المنفعه را مانند مراکز آموزشي، کتابخانه، شفاخانه، موسسات امداد رساني، کاروانهای کمک رساني و هر نوع کار انسان دوستانه و مفيد برای مردم افغانستان را آتش مي زنند و مانع اجرای آنها مي شوند. معني اين کارها چيست؟ برای چه دست به اين جنايات مي زنند؟ چرا به روی اطفال اين کشور اسيد مي پاشند و هدف شان ازين کار چيست؟

متاسفانه، ديده مي شود که افرادی در دولت افغانستان از طالبان حمايت مي کنند؛ بدون اينکه به عواقب خطرناک اين مسئله فکر کنند. برای آنها افغانستان و مردم آن چندان مهم نيست، بلکه به يک نقطه خطرناک قوم سالاری و اقتدار حاکميت مطلقه پشتون تمرکز نموده اند. همين موضوع نقطه وصل و وجه مشترک تيم افغان ملتي آقای کرزی و طالبان را نيز تشکيل مي دهد. طالبان از مذهب برای رسيدن به اين هدف سو استفاده کرده و مي کنند و تيم افغان ملتي جناب کرزی از دموکراسي. در حقيقت هر دو جناح هم مذهب و هم دموکراسي را مردار و لکه دار نموده اند. زيرا نه مذهب و نه دموکراسي، هيچ يک با انديشه های راسيستي هم خواني ندارند. يک پشتون وطن دوست اول تمام هم وطنان خود را از هر قومي که باشد دوست دارد دوما اينکه به خوشبختي و سعادت و ترقي مردم و کشور خود مي انديشد، اما ديده مي شود که نه طالبان و نه تيم افغان ملتي کرزی، هيچ يک برای خدمت به اين کشور و مردم اين سرزمين کار نکرده اند. لذا از صفات يک پشتون خوب نيز برخور دار نيستند. چگونه اين پشتون خواهان بر روی دختران معصوم پشتون در شرق افغانستان اسيد مي پاشند، چگونه فرزندان پشتون را از در جنوب و شرق کشور با آتش زدن مکاتب و اماکن آموزشي و ايجاد نا امني از نعمت سواد آموزی باز مي دارند و چگونه جلو بازسازی و آباداني را در مناطق پشتون نشين مي گيرند. چرا؟ آيا اينها دوستان و خدمت گذاران پشتونها اند؟ دوستان و دلسوزان واقعي چنين مي کنند؟ اين راه افغانستان را بسوی شکست و تجزيه و نابودی مي برد!

در سايت داکتر همت فاريابي، فيلم مستندی را از جنايت طالبان مشاهده کردم که در زندگي ام چنين صحنه ای هولناکي را نديده بودم. چطور يک انسان مي تواند چنين بيرحم و قصي القلب باشد؟ در اين فيلم طالبان سر انسانهای مظلوم را مانند حيوانات زبان بسته با چاقو مي برند. با وجود چنين جناياتي ديده مي شود که تيم آقای کرزی تلاش به آوردن طالبان به قدرت دارد و برای آنها طالبان آدمهای خوب اند. اين فيلم را در لينک ذيل مي توانيد مشاهده کنيد.
توجه: از ديدن اين فيلم توسط اطفال خود جدا پرهيز کنيد!
http://drfaryabi.blogspot.com/

2008/11/13
حامد شفايي

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Login »